Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Police interview of Anabelle Savabaddy of Radio 1, tomorrow...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 21 Avril 2022Gablou: Ou rapel program ou ti fer lor London Way so car park a Vacoas le 11 Avril?

Anabelle Savabaddy (A.S.): Vacoas? Mo pa rapel Vacoas moi. Ou pa koner ene patriote in sanz nom Vacoas et nou bizin apel li Manhattan aster? Oui, mo ti dan London Way, ki pa ena narien a fer avek la reine Angleterre, dan Manhattan!

Gablou: Ou p confuse moi la, madame. London Way, c ene supermarche sa et li dan Vacoas. Ki la reine ou p koze? Si ou envi sanz nom Vacoas, apel li New York, kouma nou gran Ayatollah Mouftah ti apel li. Alor, Ou ti dan London Way a New York?

A.S. Ayo Bon dier! Plito mo gagne zafer ar ban auditeurs ki dimane ban questions en fesse ki sa interview la! Nou dan Moriste, et ou p koz London, New York, Manhattan? Kouma oule dimoune pa abriti ar sa et avek prix ki p monte kouma ene zako monte lor pied kan li lor la drog?

Gablou: ok madam, a nou rekoumanser. Ou ti fer ene radio program lor car park ene supermarche le 11 Avril? 

AS: Oui.

Gablou: Ki san la ou ti invite?

A.S. Radio 1 ti invite Nando Bodha, Patrick Assirvaden, Zilber Babblee, et le maire ki in montrer nou kouma kan barbotte la tete avek diluil coco, cv pousse bien, bien long, et tonb partou lor la guele.

Gablou: Pa sikane le maire. So nom, c Missier Ramburn. Bizin ena ene facon pou koz ar le maire...

A.S. : Ayo! Ou p repete seki li ti dire! Kan dimoune ti p fer tapaz, li ti dire, " Bizin ena ene facon pou koz ar le maire!". Mo ti penser ki la facon ki dimoune ti p addresse li, sa oussi ene facon pou koz ar li, non? 
Gablou: Ah bon? Eski ou p dire ki li ene gopia?

A.S. Eoula! Ou ene policier ou? Ou pa koner sa meme pli gran crime dan pays sa, kan apel ene patriote ene gopia? Ou pa ti koner?

Gablou: Madame, mo bien koner. Gopia, ene bien bezer mot sa! Zis ban LKZMM anti patriotes ki servi sa kan zot plin dire ban patriotes ki zot ban chatwas! Ar nou non! Nou la force policiere, nou pou arete et batte, sorry interviewer, ninporte kisan la ki krier "gopia" a ene dimoune dan gouvernman!

A.S. Nou p tourne en ron la. Ki exacteman ou envi dimane moi?

Gablou: Eski ou ti dire patriote Bablee, " Welcome to Manhattan"?

A.S. Oui, mo ti dire, parski li meme ki ti dire ki Vacoas pou vine kouma Manhattan, ou Man At Tane kouma li ti dire. Pa zis sa, li dire dimoune, Tann li bien! Alor, ki de mal ladan?

Gablou: Oui mo rapel li ti dire sa, mo ve gopia la! Ki kalite kk ena dan so la tete pou li dire ene zafer kumsa? Ou in truv sa kantite trous dan simin dan Vacoas? Ki li p envi fer Vacoas vini? Ene gran strip club avek sa motto la: "Manhattan, with different sized holes for your pleasure!"?

A.S. Ou p fer moi rier la..

Gablou: Rier? Mo plorer sak foi mo kondire mo zoli loto duty free. Kommien trous mo rantrer tou les zours? Sitan mo ben ben dan mo loto, ki mo la tete pre pou defonce carosserie! Kan mo retourne lakaz, mo madam dimane moi: Kommien trous to in rantre zordi? Pa pou narien to paret fatiguer"...

Gablou: A nou fer zes mo p interviewer ou. En verite, vreman ban gopias sa. B ki pou fer? Nou ban boss tro kontan souce zot, pran tou kalite lordre bankal ar zot, et lerla nou bizin al fer sa travay sale la. Ou ena ene mouchoir? Mo larmes p koule la kan mo penser ki kalite gopias p roule sa pays la...

A.S. Pa plorer, monsieur. Biento, Pravind pou retourne aprer so semaine dan L'Inde kot li in vine expert dan herbal medicine et li pou fer dimoune koir ki lerb bourik pli bon ki viagra sa, et guet kommien gopias pou koir li...

Gablou: Vrai? Mo ena boukou lerb bourik derrier mo lakaz, laisse mo al ramasse in p et fer ene ju ar sa.  Madame Gablou, prepare toi tanto! Zafer la pou so! Haha!

Madame, merci pou ou interview. Ou pou tou le tan welcome dan Manhattan. Curepipe oussi ena gro trous, biento ene lot gopia pou apel li Hollywood... (trou=hole, Hollywood, got it? haha!). 

A.S. Bien bon, monsieur. Prochain foi, dire moi welcome to Hollywood si re apel moi. Pa laisse ban gopias fatig ou. 

Jeudi 21 Avril 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H