Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Phone call to Jonathan Ramasamy, DG of State Trading Corporation (STC)


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 15 Février 2021Jonathan Ramasamy (JR) answers the phone: Allo oui. Ici Monsieur Ramasamy, numero uno, pli gran mari dan STC.

Vinay Appanah (VA): Eh bof! Ki la vi bofrere? To vine gran dimoune aster, to nepli konne nou? Pa tanne toi depi lontan. Covid p fatig toi?

JR: Eh ta Vinay, to mo bo frer, to ser avek moi, kouma mo kapav blier toi? O kontrer to ser p amerde moi tou les zours , et p nek dimane moi donne toi ene coudemin. To koner mo la pou fer plezir, non? Ninporte ki sitiation, mo la pou aide toi!

VA fer sa dernier fraz la tourne 10 foi dan so la tete avan ki li reponne: Mo ti p dire mo ser ki mo bien kontan ki li in marier toi. Mo ti dire li ki sa boug la, c l'or sa! Kouma to kapav aide moi? To koner, sitiation dan bez la, Covid in ferm partou, narien pa p vender, meme fesse oussi. 

JR: Kan mo la, kifer to peur? Ki to problem?

VA: Pitaye naiba, alor pa p kapav demarre oken bizness.

JR: Sa meme tou? Eh ta, pa fer moi regrette marier dan to fami la si to koz kouyon kumsa! Si pitaye naiba, moi mo la pou fer pitaye la! Ki to envi?

VA: Mo tanne dire ki ene proprieter lotel en fesse ki kontan met diluil dan so zorey p fer mari profit avekSTC lor legan et la creme. To pa kapav fer moi gagne mo boutte?

JR: Bofrer, mo pou fer plis ki sa. Diluil dan zorey in gagne contrat pou Rs 10 millions, ki valeur contrats to envi toi?

VA (lizier ouver gran kan li koumans fer vision dormi touni lor boukou billets roupi): Bo frer, to pa konpran. Mo fesse pa pou moi, alor kouma mo pou finance ban produits pou mo van ar STC?

JR: La, to fer moi amerder la! To bien negatif, to ene frustre, to ene anti patriote! Si to ti ene vrai patriote, to ti pou bizin fini servi passe partou ki ban patriotes servi: " Le jeune et dynamique Premier Ministre, Pravind Kumar Jugnauth, C ZOT MARI SA!"

VA: Le jeune et dynamique Premier Ministre, Pravind Kumar Jugnauth, C ZOT MARI SA!

JR: Bien bon! Aster to p konpran! Aller reponne moi sa 2-3 questions la:
1/ Kommien kass to ena pou invest?

VA: Narien! Kot passe la main, zis disan!

JR: No problem! Mo koner kouma pou aranz sa.

2/ Ki lexperians to ena dan produits pharmaceutik?

VA: Ene ferfoute! Mo koner kouma pou met elastoplast si mo koupe mo ledoi, c tou.

JR: Perfect! Parfait! Sakili!

VA: Ein? Vrai? Mo pa konpran..

JR: Eta bef! Vreman to ene bef toi. Nou jeune et dynamique Premier ministre chair sa comite ki pou donne contrats pou STC importe ban zafer ki nou bizin et meme ki nou pa bizin. Mo mam sa! Et mo mam avek ban lezot ministres inportan kouma Ken Arian, Rudy Veeramundar, et ene 2 lezot loyo. 

VA: Arete fer gran nwar! Kouma sa pou aide moi si to konne sa ban la? Mo in dire toi mo pa ena pitaye!
JR: Eta kouyon! Ekut to bofrer! to in tanne sa zafer ki dire " ENSAM NOU KAPAV"? To pena pitaye, no problem! Moi, kom Chef STC, mo pou avance toi par millions ki to kapav servi pou asseter ban ggtri bien bo marse et to van sa a STC pou ene prix bien for! Li bon li pa bon?

VA: Ein? Kapav fer sa? Sorry, oui, ENSAM NOU KAPAV! Mai mo pa konne narien dan zafer pharmaceutik!

JR: Ta idiot! To pa ti al kolez ensam ar Yogida, toi? To koir sa fam kamarade denfance Yogida konner kouma pou nettoyer li? Meme sa, li tap contrats pou nettoyer! Alor, al lor Google, rode conpagni ki p van sa ban zafer la bien bo marse, STC pou donne toi kasse pou asseter, to van ban zafer la a STC et dan 2 semaines maximum, to pou vine MULTI MILLIONAIRE!

VA: si  mo ser divorce toi ene zour, pa pran traka, mo pou marier toi mo meme! Mo nom gatee pou toi, c JACKPOT!

JR: Sakili! Aster to p konpran! A nou vine multi millioner! STC pou depense Rs 1.5 milliards pou boukou zafer ki pa pou bizin. Et c moi, le gran mari du STC, ki pou decider prete larzan STC a ban patriotes! Bien sure, et evidaman, le jeune et dynamique Premier Ministre ki pou decide tou sa la...

VA , with tears rolling down his cheeks: Bofrer, kot sa pays la ti pou eter si nou pa ti ena ban patriotes kouma toi et le jeune et dynamique Premier Ministre pou roule sa pays la? Ene sans zot la...

Lundi 15 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H