Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan ene ti cretin retourne lakaz


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 20 Juillet 2023[Paul Lismore] Kan ene ti cretin retourne lakaz
Kouma li ouver la porte, li krier, " C moi! Moi ki mari dan sa pays la!"

Lady M: To sire sa? Toi ki mari? 

Ti cretin: Oui, mo doudou. Hmmm, zoli parfum dan lakaz...Paret ki pwalon la enkor so. Ki in kuiy kumsa dan la kwizine?

Lady M: Mo departman sa, pa met to lipied la ba! Tou dimoune kone ki moi ki mari dan la kwizine!

Ti cretin: Mo kone do, mo chouchou...Dire moi, ki nou chatwas in kuiy kumsa? Mo espere ene bon T Bone Steak..Malgre ki mo ene Hindu (enfin mo dire ban idiots sa...), mo bien kontan mo bef moi. Toi, to pena oken problem parski to zis la moitie Hindu, malgre ki to deklar pli malbar ki tou malbar dan pays. Huh huh! (Huh Huh , c rier special du ti cretin, sirtou kan li fer ene joke , et so Huh Huh, c ene signal pou ban chatwas kone ki li in fer ene joke, et alor zot rier...)

Lady M: Pa koz kumsa, taler kalchoul pou lor to la guele en place ki servi to manze!

Ti cretin: Ayo, mo ti banane zinzli, mo ti p badine ar toi! Aller dire, ki ena pou manze? Apart toi, ki mo kone to ene plat vreman special et bien rare...

Lady M: Pa fer to malelve! Al pran to douche, et mo fer ban la prepare to manze. Mo al touy ene cigarette special, moi....

15 minutes aprer, Ti cretin met so linz aprer so douche, et truv ene zoli steak lor so plat...Miam miam, li dire...Si kiken dimande, dire ki pou lisien sa, parski mo pa envi ki personne kone ki ene bon malbar kouma moi p bouffe bef...To cigarette in met toi dan ene bon mood, mo gato piman avek zoli trou?
Lady M koumans chante " Je t'aime, moi non plus", et bouz bouze avek la mizik la.

Ti cretin: Ayo! Mo fatiguer! To koir facile sa, ene la zournee nek koz menti? Mo fesse net la! Pa pou ena " je vais et je viens entre tes reins", mo p dire toi! Seki mo dire, sa meme! Parole donnee, parole sacree!
Lady M: Truve? Aprer, to fer figire fesse kan mo al dan swimming pool et boir ene ti Sherry la ba...

Jeudi 20 Juillet 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H