Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Lakaz, enn drwa sa !


Rédigé par Bebet Lanwit le Samedi 8 Juin 2019Lontan mo pa gagn enn Samdi gramatin trankil kot kapav pran letan al aste dipin so dan boulanzri e
deside ki fim kapav gete lor Netflix! Boulanzri ki mo kontan inpe lwin depi lakaz me se enn vre plezir
marse dan enn kartie popiler e apresie douser lavi. Parkont, azordi mo finn asiste a enn senn ki finn
atriste mwa e anmemtan provok enn reflexion.

Lor sime boulanzri, mo finn krwaz enn lafami ki pe lager. Ti kapav ena omwin 15 adilt ki rest dan enn
mem lakaz, ki finn azoute bout-bout, 2 letaz e tousala lor enn tipti terin. Paret ki lager-la se ant bann
frer ki pe lager parski enn ladan pe azout enn balkon... Anfin, mo fourne mem me mo pa finn kapav
reste e konn plis.

Dan Moris, nou dir ki dimounn pena problem lakaz parski 9 Morisien lor 10 propriyeter. Kouma nou
propriyeter?

Mazine... Enn papa finn aranz enn lakaz dan koumansman bann lane 80 parski ti ena bann insentiv
pou travayer. Ser sintir finn reisi aranz lakaz. Papa-la ena 4 zanfan. 4 garson. Finn arive 4 garson-la
finn marye, sakenn finn azout enn bout ar lakaz papa. Donk azordi dan sa lakaz-la ena 5 fami. Sak
garson ena 3 zanfan. Nek mazine ki kantite dimounn inn arive viv lor enn ti lespas. Pou Leta
Morisien, sa 4 garson-la se bann propriyeter; parski zot pa pey enn lwaye!

Me eski zot pe viv dan bann kondision konvenab? Eski sa lalwa; pa bizin regete? Komie lager, komie krim depi Zanvie parski lager dibien. Nou pou reazir a sa bann fe-diver la e nou pou dir ki
dimounn pe vinn deplizanpli violan. Me vre problem se ki posibilite bann zenes ena azordi pou
investi dan enn lakaz? Bel-bel lozman pe konstrir pou vande avek etranze, letansa Morisien pe viv
anpile enn lor lot. E lor la Leta pe apiy li lor enn lalwa bankal depi kod Napoleon lor leritaz e sa fer ki
azordi gran diskour zot pe fer lor lefet ki 9 lor 10 Morisien propriyeter! Kan pou ena enn vre plan
devlopman lakaz? Bizin atann lavey eleksion pou kone sipa pou gagn enn lakaz NHDC. Foutour!

Samedi 8 Juin 2019