Menu

Culture

[Bebet Lanwit] ENN ZOUR DAN ENN PEI… MMA TELESILLE EK PPA LINDOR (TRWAZIEM PARTI)


Rédigé par Bebet Lanwit le Samedi 6 Octobre 2018

Dan bann lane 1880, Charles Baissac, parey enn etnolog, koumans fer kolektaz bann eleman tradision oral dan Moris : savedir bann zistwar, bann sirandann, bann sante, etc. Li pibliye so bann resers dan enn liv ki sorti an 1888 e ki apel Folk-lore de l’île Maurice. Dan so kolektaz, Charles Baissac al get de vie dimounn : Mma Telesille et Ppa Lindor.[Bebet Lanwit] ENN ZOUR DAN ENN PEI… MMA TELESILLE EK PPA LINDOR (TRWAZIEM PARTI)
Dan nou premie parti, nou ti prezant liniver dan lekel bann sa patrimwann oral la finn konstrir. Dan nou deziem parti nou ti gete ki manier nou loralitir li enn eleman rezistans. Azordi, anou explor bann manier kot pe prezerv ek diseminn sa patrimwann-la.

Prezervasion enn langaz ek prezervasion tradision oral etrwatman lie. Anfet, langaz kreol samem lesans sa tradision oral la. Kan nou pe kolekte bann form varye kouma bann kont, kontinn, sante, nou pe ousi kapav met an perspektiv levolision langaz kreol.

Depi bann lane 70 dan Moris, ena enn lafiev memoryel kinn pran plas. Nou koz tradision, memwar, patrimwann. Kan nou dir prezerv enn memwar, savedir bann reprezantasion partaze de enn pase depi linteryer enn group.

La memwar, li enn zouti antropolozik parski li rapel enn kontex lemerzans. Ena ousi bann lanze idantiter (santiman apartenans a enn teritwar), lanze politik (dan valorizasion enn lidantite lokal inik).
Bann lorganizasion kouma Ledikasyon Pu Travayer (LPT) finn re-edit liv Baissac an 1989 dan grafi kreol ki zot servi ek zot finn ousi fer enn tradiksion an Angle. ABAIM, depi mem lepok, dan zot bann sante, servi bann personaz kont kouma Tizan, konper Yev, konper Zako.

An 2002, ABAIM sorti enn album ‘Tizan ar so 8 frer’ kot ena bann kont ek ousi enn version sante. Sa lane-la, zot finn prezant enn komedi mizikal otour Tizan. Nou pa bliye enn gran konter ki finn kit nou sa lane-la, Fanfan, ki ti enn gran rakonter zistwar e li ti touletan fer enn pwin loner transmet bann kont ki dan nou patrimwann. Kreol finn rant dan lekol an 2012 e dan bann liv lekol primer ena boukou zistwar ki sorti depi nou tradision oral. Ousi, ena bann zistwar Tizan ek lezot personaz bann kont ki finn pibliye an Franse. Tousala, partisip a dinamiz nou kiltir oral ek anmemtan favoriz transmision enn konesans ki finn pran nesans bien bien lontan.

Nou sosiete ankor bien zenn me bann vie pe disparet. Ena ankor boukou resers pou fer, boukou kolektaz pou anklanse. Me nou bizin rekonet lapor inestimab sa de dimounn, ki nou kapav dir, bann fondater nou limaziner… Mma Telesille ek Ppa Lindor !

[Bebet Lanwit] ENN ZOUR DAN ENN PEI… MMA TELESILLE EK PPA LINDOR (TRWAZIEM PARTI)Samedi 6 Octobre 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H