Menu

Culture

“Zame bef santi so korn tro lour”: Rises nou patrimwann oral.


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 19 Juillet 2018

Nou souvan tann bann vie dimounn nek sorti enn parol, ki nou pran letan pou konpran. Kan nou finalman konpran, nou santi kiksoz extra net; bote ek profonder langaz kreol. Azordi mo anvi partaz inpe bann proverb ek dikton ki preske nepli tande. San okenn explikasion. Les ou lespri vwayaze e nouri ou limaziner.“Zame bef santi so korn tro lour”: Rises nou patrimwann oral.
Kikfwa ou plant zariko rouz e se zariko blan ki pouse. 

Mari napa trouv dan vetiver 

Kan ou mars dan labou, lev ou kalson 

Kreson kontan bwar dilo 

Boukou bagas tigit fangourin 

Seki tini pwalon ki konn pri lagres 

Lapli tonbe, kourpa pou sorti 

Kan lipe glise, leres swiv 

Napa remie fimie sek 

Meg kouma sat ki manz lera miske 

Koutpie napa anpes koutkorn 

Kan vant fin, lespri vini 
 
Si zot konn bann proverb ou dikton, pa bliye partaze!
 

Jeudi 19 Juillet 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H