Menu

Culture

[Skizofan Le Balafré] Mo Mantra


Rédigé par Skizofan Le Balafré le Dimanche 4 Novembre 2018Crédit photo: Siddick Photography
Crédit photo: Siddick Photography
Mo Mantra

Zis pou fer zoli, dan sa moman la,
Sirtou pou pa perdi enn rim dan vid,
Les mo dir twa ki To mank mwa.

Mo Mantra

Mo relie ar kordon lalimier to lexistans,
Kouma enn servolan ki pe flote lao-lao dan divan.

Oooooh, Mo Mantra

Mo le ki mo lesouf resanble enn laprier,
Sak fwa mo konpoz to nom dan mo lespri,
Kouma enn nimero lor enn portab.

Mo Mantra

Wi, twa, #Art ki to pa pe dakor la,
Mo kontan tann tonalite to leker,
Sonneri to sourir, 
Resanti vibrasion to lamour.

Get lavi a traver kamera to lavi.

Mo Mantra

To enn fasilitater, enn rakoursi,
Gro trip elektrik kouma enn kour-sirkwi,
To mo mwayen kominikasion ar lo-dela.

Ô, Mo Mantra

Parski mo panse ki mo andrwa,
Invant seki pou mwa, 
Resit mo prop laprier.

Lavi ena inpe plis sens,
Kan nou etabli bann kontak psysik.

Mo Mantra

Mo kontan twa kouma sa son Om la,
Tw'enn poem ki personn napa le ekrir,
Tw'enn text an Sanskrit ki mo pe esey lir.

Mo Mantra

To enn rev realize,
Enn lizie ki ant-ferme,
Enn leker ki gran ouver,
Tw'enn profon somey ki bien leze.

Mo Mantra

To enn skiltir poze dan milie enn losean,
Enn tablo akrose ar miray leternite.

Mo Mantra

Twa nam, pa per,
Twa la, pa fer ler, pa fer dife,
Pa fer dilo, pa fer later,
La, aster,
Mo le to ser no nam bien for.

Dimanche 4 Novembre 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H