Menu

Culture

[Skizofan Le Balafré] Anou al riye, nou fer enn zoli laronn, anou kantan-kantan


Rédigé par Skizofan Le Balafré le Dimanche 28 Octobre 2018Si to le nou kapav riye,
Si to prefere, koste,
Vini, nou kontan.
Anou al konte komie zetwal,
Ena dan lesiel.
Enn plonzon dan losean to lizie,
Zis pou resi tous profonder to regar.

Dekouver sak rekwin to lekor,
Trouv rekonfor lor enn ti bout tapi to leker.
Admir bote to nam,
Resanti saler tou le 10 ledwa to lame.

Sa moman kot to al realize,
Ki pli to pe aprann,
Pli to rann twa kont,
Ki to pa ti konn narnie.

Si bizin, mo va vinn rod twa,
Dan lot bout later, 
Pa ezite si to le elwagne, dekal ayer.
Kot to pou ete, mo pou kone,
Parski mo fer konfians to siziem sens.

To kontign trouv kler,
Sak fwa mo popier ferme.
To silans montre mwa destinasion,
Kan mo gagn linpresion ki monn perdi direksion

Frekans to vibrasion,
Intansite to sourir,
Douser to lavwa, 
Apre tou batay,
Avan sak konba,
Mo trouv lape ant to lebra.

Andan mo santiman,
Lor santie bann lemosion,
Ego ek true-self napa le tom dakor.

Nek zis 2 diferan linstriman,
Ki pe emet mem-mem not,
Nou kapav plas mem lekor.

Enn lakord, enn perkision,
Tamtam batman leker,
Sinfoni tandres melodi son to lavwa.

 

Dimanche 28 Octobre 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H