Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] "ceki pou zaper nou laisse zot zaper…si zot tro zaper, mo fer la police morde zot!"


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 23 Juillet 2020Oui, ici zot Premier Ministre, zot Prada Mantri, zot First among Equals, zot mari! Kouma zot koner, mo pa zaper, moi! Oh no! Mo ena boukou toutou ki pou zaper pou moi, et moi, mo nek ekut zot zaper et mo rier. Sitan mo rier ki mo le dents p vine pli long....

Hier meme, ene ti group ki personne zamai in tander, in bien kouver zot et in amene cameras pou zot selfies,  in zaper pou mo madam et dire ki si zot morde li, b zot p morde tou fam morisiennes!

Mo in mari rier kan mo in tan zot, parski mo penser si mo fam parey kouma tou fam morisiennes, b mo pa konne oken morisienne ki ena otan pitaye ki mo fam ena! haha! Et tou sa pitaye la, c avek la main prop ki li in gagne sa, laisse mo dire zot! Zamai li in travay, mai Bon Dier in beni li et in donne li ene bien gran la cuisine kot tou kalite toutou batte la queue pou fer tou so travay! Li bien kontan ban toutou ki zot la lang tou le tan deor, bien long, et baver kan zot truv li. Alor, li bizin lav so la main tou le tan, hence the la main prop...

Nou ena ene toutou Bobok ki zaper dan parlman, dan conferance de presse kot ena zis zourlanus kouyon ki pa konne poz oken question valab; li kouma sa ban lisien fou ki zaper ene la zournee, ene la nuit, et kan dimane li ki problem, li reponne, " mo pa koner! Mo zis kontan zaper!" Sa montrer kouma li ene gran patriote, non?

Dan parlaman oussi, nou ena ene lisien fou ki kontan zaper fort, et si sa pa marser, li dibouter, pousse so gro vant divan, et zaper " standing orders!", sipaki ggtri! Ayo! Mo trap mo vant et rier fort fort kan mo tan li zaper.

Parfoi, li zap " Decarom", et mo bizin ekut bien parski parfoi mo gagne linpression ki li p dire ki li envi al zouer carrom....Kan meme! Pa kapav arete nou August Assembly pou al zouer carrom, non? Tou nominations toutou ki mo in fer, san toutou la mo nimero 1 sa! Li zap meme refrain sak foi, et kan mo tan li zap "Order", mo signal ban la ki in ler pou donne li ene gro lezo la, sinon li pou koumans morde! haha!

Zordi, mo toutou Lachanya, ki ti ene chien errant ziska Novam 2019 kan mo in sagrin li et donne li ene gro boutte lezo, in fer la police ferm ene ki ti p tro zaper pou narien.

11 policiers pou tire ene fam depi so lili! Haha! Ban voleurs et drugs traffickers, child molesters, violeurs, tou kalite criminels bien kontan moi, parski kan bizin policier pou arete zot, policier naiba! Mai pou tire ene fam depi so lili a 6 hrs gramatin, 11 vini! Haha! Truver kouma mo konne nourri toutou moi? Ene ti overtime par ici, ene ti " Who is a good doggie, my beauty?", et zot batte zot la queue pou moi...Sa ki apel leadership!

Zot dire mo ene ti cretin? Zot nek zaper pou narien! Mo pa ti cretin moi! Mo sitan malin ki mo met ene marionette kom chef et lerla moi ki control la police entier...Et kan marionette in tro fane kk partou, mo renplace li par ene doberman ki pena les dents, ki zaper parfoi, mai ki prefer cheker si station la police bien zoli. Ki pli malin ki sa, ein? Kot passer, mo nek place mo ban ti toutou, et kan zot zaper, sa kouma la mizik pou mo zorey...

Zot koner kouma morpa ti zaper lor ban Anglais et dire ki ban voleurs sa?

Moi, kom zot Prada Mantri, mo in al pli loin ki sa, kan mo ti p defane mo fam et so retour bien popiler a Maurice zis avan confineman. Ki mo ti dire hier? Arete atak li! Atak moi! PARSKI MOI KI DAN LA REINE, SORRY l'arene....Alor, zot kokin nou Chagos, moi mo dan La Reine, sorry l'arene....

Laisse mo donne ene warning bien kler a ban ki kontan zaper: Si zot zaper kouma ene Bobok et dire ki mo meme zot mari, zot pa pou gagne oken problem! Mo kapav meme kreer ene post Managing Director dan MSB et nomme toutou ki zap pli bien...

Mai si zot zaper ki mo ene ti cretin, ki mo pa koner ki mo p fer, ki mo nek zouir la lang ban toutou dan mo 40, mo pou fer nou Doberman san le dents avoy so ban toutou visit zot a 6 hrs du matin! 
Alor, mo conseil a ban ki kontan zaper: Garde gro lezo kot zot, sinon kan mo toutou vine vizit zot, zot pou morde! Pa plaigner aprer!


Jeudi 23 Juillet 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H