Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Si...zot envi konpran ki Section 46(h)(ii) of ICTA vreman dire, dan langaz sinp...


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 1 Août 20201/ Si mo dire kouma Pravind Jugnauth ti dire hier, " Mo pou tir zot manze", zot pou poursuiv moi pou 'inconvenience or needless anxiety", ki mo p menace zot de famine?

2/ Si mo dire kouma li ti dire hier, " Mo pou servi zot enn papier", zot pou poursuiv moi pou "causing annoyance, inconvenience, or needless anxiety", parski mo pa p zis tir zot manze mai donne zot papier pou manze?

3/ Si mo madame sanz so ticket et retourne Maurice par mazik zis avan quarantaine koumanser, si la gazette mentionne sa, eski sa pou inconvenience moi? Ou eski mo pou mari kontan ki tou dimoune pou koner aster ki mo madam ti p mank mo gulab jamun terib?

4/ Si zot amerde moi et mo dire zot, parey kouma SAJ ti dire,  "Mo piss ar zot!", eski zot pou poursuiv moi pou inconvenience or needless anxiety ki vreman mo pou tire ti Zorz en piblik et pipi lor zot? Oussa zot oussi pou tire zot ti Zorz et pipi lor moi?

5/ Si mo dire zot, kom ene gran leader parti politik ti dire, ki zot kapav laisse zot fam, zot tifi dan ene la sam zis avek moi, zot pou koir moi? Oussa zot pou fer sire ki dan zot kaba ena asser kapotes? Ou zot pou bez moi ene kalotte, ki vreman mo ti pou meriter? Ou zot pou fer kouma ban 'patriotes' et al plorer ar la police ou la cour, meme si zot koner ki tou les 2 pou mari morma sa?

6/ Si mo dire Pravind Jugnauth ki "mank zis Parti Malin dan so gouvernman pou ogmant IQ level ene cabinet bien mediocre", zot koir li pou inconvenienced? Ou li pou remercier moi et dire " ene mari bon lidee sa! Mo vreman entourer par ban boboks dan sa cabinet la"?

7/ Si mo dimane Naila Hanoomanjee so secret pou gagne ene mari job kan li pa meme koner ki li ti apply pou sa job la, eski li pou 'inconvenienced'? Sa pou koz li 'needless anxiety' ki li pou bizin aster rakont ban secrets la cuisine? Oussa li pou signal so ser et bez ene 2 packets biscuits ar li pou soulaz li?

8/ Si mo dimane Sef Ziz si li bizin ene manivelle pou largue machine la et koumans ekut sa ban petitions electoral la en place ekut ban exkiz fausse ban zavokas/politiciens en fesse, eski li pou inconvenienced? Li pou bez moi Rs 1 million lamanne et 5 ans pisse dan ene pot?

9/ Si mo dire Deputy Speaker ki Boris Johnson p rode li parski li in touy tro boukou Anglais avek so anglais extra potisse, eski sa pou cause li needless anxiety? Ou li pou al pran ban elocution lessons aprer ki li passe so lexamen sixieme en Anglais?

10/ Si mo met foto Speaker, so gro vant bien divan, avek ene zen homme dan night club, eski sa pou fer li pense L'Egypte kot ti bizin tire li akoz li ti aparaman very friendly avek ban zen garcons? Oussa li pou over so gro la guele et krier mot ki li in fek tander mai ki li pa konpran ditou: "DECORUM"!

Kan mo tonton Simon ti mari inconvenienced et bez moi ene kalotte kan mo ti zen, et mo ti apel li Tantine parski li ena gro tt, li ti ena rezon? C so facon pou montrer moi ki apel "inconvenience"? 
But seriously: Our police force is no longer our police force; it is now the private police force for the Jugs and their zombies. 

As for our courts, they keep telling me that we have an independent judiciary, which proves that we do have some great comedians on our island...

Samedi 1 Août 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H