Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Scoop! Letter from Pravind Jugnauth to sa zoli tifi PMSD la, Zaza cheri...


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 27 Juin 2021A patriot from the Prime Minister's office has sent me, in strict confidence, this letter written by le jeune et dynamique Pravind Kumar Jugnauth to his ex, Zaza Cheri. Thank you, Ken Arianus...

Zaza Cheri, mo ex gatee, mo bien zoli Mamzel,
Lontan nou pa zoine et exchange bodily fluids...Mo bien sagrin ki nou fiancailles ti kasser akoz sa ggt DPP la, mai la facon to fer to ti sexy sourire ar moi dan lassenblee national dire moi ki mo enkor bien kapav gueri to la secheresse, if you know my meaning...

Ban zenesse zordi kontan koz patounette et patol sipaki, mai moi et toi tou le tan nou ti koz langaz Romeo and Juliet depi 2014, et pa sa ban expression malprop la. Malgre sa, mo bizin dire ki mo ti bien zouir to patounette, et kan to fer gran noir ar moi et kit moi, to rapel ki mo ti fer? Mo bez toi ene gro cou pied dan to 40!

Bon blier sa, et mo kontan ki to p aide moi, meme si mo sire ki to pa meme koner ki to p aide moi. C sa le problem de ban sexy girls, ban zoli mamzel: Too much downstairs and hardly anything above the neck...(Ayo! Pa laisse sa ban tchurel soi dizan Gender equality lire sa, sinon Facebook pou noyer ar zot hypokrizi!).

Oui, zis ene zoli mamzel kouma toi ki pou dimane ene commission denket lor Betamax kan Privy Council in fini dire ki nou ki in fautee, et c akoz nou ki nou in bizin fer Lepep Kouyon renbourse Rs 5.7 milliards. Ma cheri Zaza, mo sire ki to koner ki "NOU" include toi oussi, mo zoli patounette. O kontrer, to pli dan bez ki nou tou toi, parski zis to tousel ki ti la ba kan baba Betamax ti ne, et kan nou ti touy li! Extra sa! To sel zinekolog ki present kan piti la p sorti et aprer 5 ans kan touy li!

Alor, mo mari kontan ki to p aide moi avek to demand pou ene commission denket. Bon dier koner ki personne pa pou kapav renverse zizman Privy Council, meme Bon Dier pa pou kapav, but eh! Who am I to turn down an offer from such a zoli mamzel, mo ti patounette cheri?

La, mo bizin rode ene ziz ki pou azir parey kouma sa Anooj the idiot dan MBC ou tou mo ban nomine politik: li bizin obeir et fer seki mo dire li. Mo envi ki sa commission denket la vire la tete Lepep Kouyon et nepli fer zot penser ki c gouvernman MSM et so ban ti parasites (including PMSD...) ki ti kass sa contra Betamax la. Bizin fer ene facon pou fer lepep kouyon koir ki c Ramgoolam ki responsab, malgre ki c pa li ki in kass sa contra la.

Ki to dire Zaza cheri avek le patounette doree, nou kontinier mentionne 'contra beton'? Kan mo lire ban zoaves lor Facebook et ban zourlanus en fesse, extra kouma zot p zis mentionne contra beton, et pa le sel rezon ki nou dan bez: C MSM/PMSD/TI NAIN IVAN/ VISHNU RAZOIR, ET ROSHI (Ta! pa fime pre ar moi! To la fimee p blok mo lizier!) ki in kass sa contra la et fou pays dan bez!

Zaza cheri, mo zoli patounette, to bien koner kom ene accuntant ki si ene contra pa en beton, ki serti contra la? Si ene contra pa en beton, sa v dire ki to zavokas vreman fletri et bizin bez zot kout roche non? Mai pa dire sa fort, parski Lepep Kouyon bizin kontinier koz "contra beton", non? Parski kan zot koz contra beton, zot pa koz pli gran scandal: la facon ki nou ti cancel sa contra la.. Nou in sape ar BAI, parski sa ti pou koute nou possib 10 fois conpensation ki in bizin donne Betamax.

Nou koner ki commission denket pa pou kapav fer ene ferfoute apart sey zet in p la bou lor gouvernman Travayis. Mai commission denket pou bizin oussi dimander kifer moi kom ministre des Finances en 2010, toi ministre des finances en 2012,Ayatollah Mouftah kom ministre commerce en 2010, etc etc, zamai ki zamai nou ti truv narien de mal dan sa contrat la...

Mai nou merde ar sa. Mo bizin rode ene ziz ki bien bizin ene 5-6 millions roupies minimum pou fer sa commission denket la. Mo bien bizin gagne ene kouma Domah ki kan li truver ki zetinceles pou sorti depi trou fesse si li laisse Dawood Rawat donne evidence dan" commission denket" lor Britam, li nek deklar deaf and dumb et commission la mort sec. Parey kouma nou sef ziz ki in arete commission denket lor ex president Ameenah Gurib Fakim, parski si ti al pli loin, ti pou prouver ki mo ti invant ene lettre...

Merci, mo gatee. Sa commission denket la pou kass lalliance du Desespoir parski check sa foto la: 3 dan 4 sa ban zozo la ti directly involved dan destriktion Betamax. Roshi pou al zoine ene tasser kan la fimee sorti depi lizier dimoune et zot truver ki li meme ki ti bez pli boukou kou poignards dan BAI et Betamax...
Kan to vine Sun Trust, mo pou prepar ene mari bon saucisse pou toi, ok mo zoli patounette?

p.s. C Ken Arianus ki in dire moi ki patounette, c pa ene legume ki fer avek patol et courgette sa! To konpran aster kifer mo donne li la paye ene ministre?

BOOMERANG BETAMAX....

Dimanche 27 Juin 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H