Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] SPEECH DE PRAVIND JUGNAUTH CE SOIR A LA MBC


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 26 Mai 2020Mes chers compatriotes, hier mo ti donne zot ene mari surpriz. Zot tou ti p atan ki mo koz lor sa virus la, mai kouma zot koner, sitan mo kontan badiner ki ena dire ki mo ene clown. (cue for mild laughter and a flash of those teeth, as if to show he likes jokes at his expense when he actually hates them...). 

Sa map mo ti montrer zot hier la pa vo ene ferfoute, mai mo ban trolls et boukou zokrisse dan Lepep Kouyon pou koir ki nou in fini gagne Chagos, et semaine prochaine mo pou fer SMF al tire tou sa ban navires nucleaires et gro fighter planes USA depi Chagos. Pa badiner ar nou Dornier!

Zot p penser ki vrememe Trump et Boris Johnson in kk dan zot lamoresse kan zot in tan moi largue sa news la lor nou 'bijou' MBC. Haha! Mo bien kontan fer ban ti jokes kumsa. Mo madame sitan rier ki souvan li dire moi: " Arete fer to clown, sinon sa ban esclaves dan la cuisine la pa pou travay parski zot pou nek rier!"

Mai kouma ene clown kapav arete fer dimoune rier?

Zis ban anti patriotes ki pa truv mo ban jokes komik, et mo pou pass ene nouvo amandeman biento ki pou obliz tou dimoune rier avan ki zot meme truv mo zoli figire! Oui, Rs 1 million roupi lamande et 10 ans prison si zot pa trap vant et rier kan mo fer mo ti komik!

Zordi, laisse mo dire zot ki mo in fer boukou research, aider par mo ex lotesse de l'air, Ken Lariaz, ki aster mo chief advisor. So konsey extra fort sa boug la, parski li koner si ene verre orange juice ou ene ti divin rouz pou aide moi kan mo p penser kouma mo pou servi nou pays. Et tou letan, bien sure, li checker si roulo papier toilettes dan mo biro bizin renplacer ou non.

Mo research in prouver ki lalo ti koumans planter dan Maurice en 1835, dan letan margoz, kouma zot dire. Haha! Truver? mo pa kapav arete fer ene ti joke. Mai, seriezman, ene bien bon legume sa, sitan bon ki aster mo parti MSM renpli ar zis ban lalo! Ban lalo ki kontan dire " oui missier" et moi, en tan ki Premier Ministre, mo in nomme boukou lalo pou pran sarz tou nou ban institutions, nou lanbassades, meme nou la bank Maurice et so Falou so Couzinn (FSC). Kifer? Parski, kouma zot koner, pa ena pli bon patriotes ki ban lalo 1er classe!

Direkter MBC whisper dan so zorey: "Boss, dimoune envi koner sa zafer confi la kan pou fini sa? Ki news sa sorbet Corona ki boukou dimoune kontan et nek koz sa tou le tan?"

Pravind Jugnauth dire: " Sa lalo la p koz ice cream ar moi kan mo ena zafer pli inportan pou dire zot! "
Haha!  Laisse mo dire zot avan mo terminer: pa ekut ban anti patriotes ki dire zot ki patol extra bon sa! Moi mo kontan zis lalo, akoz sa mo tou le tan entourer ar ban vrai lalo. Kot mo aller, lalo met la queue pou dire moi Bonzour, mo meme mari, etc. Et kom Premier ministre, evidaman mo pou ekut zis ban lalo. Bien sure, parfoi mo fer zes ki mo p ekut ene patol kouma Arvind kan li vine boir ene tasse di te avek moi dan mo zoli biro, mai kouma li aller, ban lalo ena rezon pou dire moi avoy li ferfoute. Et tou le tan mo pou ekut zis ban lalo. Dan mo disan sa!"

Ki pli bon ki sa? Hier, mo montrer zot ene map ki ti fer en Fevrier et mo fer sa vine Breaking News la fin Mai!

Zordi, mes chers conpatriotes, mo p dire zot: Plante lalo et vine ene lalo kouma moi. Si zot ena oken doute lor sa, guet figire Ken Lariaz et dire moi si sa pa ene vrai lalo sa ou non...
Evidaman, reponse la, c oui, Ken ene 100% lalo sa.

Mardi 26 Mai 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H