Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Pli gran malediction ki sa pays la in gagner...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 3 Février 2021Ayo Bon Dier! Kifer? Nou koner ki boukou nou ban politiciens, c ban voleurs ki pa ena oken la honte ditou, mai ki bien arogan.

Nou koner ki la plipar politicens vreman koir ki zot kk senti parfum Chanel no 5, malgre ki boukou ena la guele tonkin. Nou in fini abitier ar voleurs dan PTr, dan MMM, dan PMSD, mai zamai nou in truv voleurs avek First Class (Dis)Honours with distinction kouma ban voleurs dan MSM. Sa ban la kass rekor pa zis dan kokin, mai ena toupee dire nou ki zot ban 'Patriotes" kan zot p depaille nou, et akiz tou dimoune ki krier "O Voleur", c ban 'anti patriotes'. Sakili! Sa ki apel ena la classe kan kokin!

Mai seki vreman amerde mo fesse, seki fer moi gagne constipation et diarrhee en meme tan, c sa ban LKZMM gogotologues/sousoutologues san lamour prop ki soucer en piblik lor Radio Pi, morpIoN News, Waaazaaa sipaki ggtri, Insane News, etc, et donne ban argimans bidons pou soutire ban voleurs, et en meme tan souce pou gagne ene boutte. Pli gran trazedi, mai oussi ene mari comedi, c kan truv sa ban fesse la avek gro trou dan zot la zou sitan zot soucer, p enkor atane boukou lannee pou gagne zot ti boutte.

Ene kamarade ti messaz moi et dire moi al lor MorpIoN News parski ena ene sousoutologue vreman degoutan p koz plis kk ki li abitier. Mo dire li, "Eoula! Si mo bizin al kk, mo al dan mo toilette! Alor, kifer mo bizin al dan sa pik latrine la?" Li insister, et mo truv ene fam ki paret pa in manz narien depi ene semaine p koz ene kk extraordiner ki fer moi koir ki so laparans lezo, c akoz tro boukou kk sorti depi so la guele. 

La honte zot pa ena? Kumsa soucer, do? Et zot ena toupee fer sa avek ene zes pseudo intellektuel, mai ki plito met lenphaz lor 2 zafer: 1/ Kommien zot vreman kouyon. 2/ Kommien zot kontan soucer. Zardin konpagni ena ene pli bon classe dimoune laba, et ki konne vreman soucer, ki sa ban parasites la...

Sa ban redakters en fesse la, c ban criminel sadik sa! Dimoune ki ekut sa ban gogotologues/sousoutologues ki zot inpoz lor ene lepep kouyon, bizin poursuiv zot pou "Cruel and unusual treatment". Soi sa, ou kan zot truv sa ban pseudos la lor simin, flank ene pair dal pourri et so carri lor zot la guele!

Et zot ena toupee apel zot 'politologue'. Bousser fesse do! Zot ban gogotologues/sousoutologues! Aret deklar tro gran intelektuel! Zot parey kouma sa ban idiots dan PMO ki apel zot " advisers' ou 'special advisers', kan zot vreman ban idiots. *

Ninporte kisan la avoy moi messaz pou dire moi al ekut ene gogotologue/sousoutologue, mo pou dire Yogida rann zot ene visite! You have been warned!

Mercredi 3 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H