Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] No one can be that stupid, surely...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 8 Avril 2022

" Stupidity is also a gift of God, but one mustn't misuse it."----Pope John Paul II[Paul Lismore] No one can be that stupid, surely...
Ki kalite PM sa? Kan so ban supporters/soucerres p ekrir tou kalite posts racistes, p sey kreer division dan nou pays, kom Premier Ministre, si li vreman ena fiel pou merite post PM nou pays, li ti bizin condanne sa et reassure lepep entier ki pa ena 'nou' ou 'zot', ena zis 'nou' dan sa pays la.

C a dire, la famille morisienne entier, evek so zoli mix de malbars, creoles, laskars, sinoi, blanc, milate, etc et tou zot relizion. Ki nou bizin fier ki dan nou pays, nou L'ile Moriste, nou pena sa friction ki creer la guerre entre kominotes, kouma in ena en Fiji, Guyane, Trinidad/Tobago, Kenya, Uganda, etc. Ki ici, nou tou morisiens, et nou la force, c sa zoli melanz kot tou relizions viv en paix. 

Ki li fer sa bobok la? Kan chef ban Katolik, Monsignor Piat, fer ene discour kot li condanne tou sa koription et la facon gouverner, i.e. li dire la verite. Ene PM avek lintelizans, avek meme ene tigit ledikation ti pou dire: " Mo tander seki ou p dire, mo remercier ou, et mo pou fer tou possib pou redresse tou sa ban zafer ki boukou dimounes p plaigner." Ene bon, PM edikee ti pou dire sa.

Kan voleur whisky, Anooj the idiot, ena l'audace censire speech du reprezentan Le Pape pou Noel lor NOU MBC, ki ti cretin fer? Narien, Kouma ene vre bobok patente! Kan ene vrai PM ti pou kass fesse sa microbe ki li meme in met en sarz nou MBC la... Ki sa cretin la dire instead? " In siport zot, depense Rs 15 millions sak banane, et bizin assize pou tan toussala!" Ki kalite PM sa?

1/ "Zot" la, kisan la sa? Zot pa Morisiens, sa 'zot' la? Ene kouyon kouma toi ki decider kisan la ki Morisiens aster? 
2/ Rs 15 millions la, sorti depi kilot Lady Macbeth sa? Oussa depi lamoresse Sherry Darling? Oussa depi to meme to trou fesse? Rs 15 millions la, c larzan lepep morisien sa! Zis ene bobok kouma toi ki koir ki akoz to PM, larzan lepep in vine larzan mari tor ma!
3/ Kan to nomme tou kalite salo ou malpropte dan tou nou instititions, larzan la pou toi sa? Oussa larzan lepep? 
4/ Rs 15 millions= la paye sak banane avek tou kalite privilez pagla pou zis 4 to ban ministres jukal la! Rs 15 millions pou "zot" la, li pou relizion environ 300,000 Morisiens de foi katolik. To konpran matematik, to truv diferans la? Oussa to sitan kouyon ki to bizin re konpoz sixieme?

Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Nou ena ene PM ki vreman merite titre "ti cretin" ki Berenger ti donne li. Narien li pa konpran, so la tete kouma ene kokom ki vide en dan...kokom vide=cocovide, ala kot lexpression la sorti...

Mai seriezman, sa boug la vreman ene la honte pou sa pays la. Zamai dan nou listoire nou in gagne ene PM kumsa. Mo pa pou surpri ditou si SAJ kan ti p baigner et ti p lav so graines li dire li meme: toi ki in creer ene bobok kumsa?

A man is judged by the company he keeps...Et si li entourer ar ban idiots advisers extra kouyon et li kontroller par ene fam ki ena ene manic folie de grandeur, li pa ene sirprize ditou ki li pou res meme bobok ki li ti ne et grandi. Zamai li pou sanzer. 

Ti cretin pou res ti cretin ziska li mort...Et meme kan li lire sa, (oui, ene ti macro dan PMO donne li copy mo ban posts en place kouma mo poster...), li sitan ene cretin ki zamai li pou ena himilite pou penser: possib zot ena rezon, possib mo bizin sanzer.

To fer moi honte kom ene malbar ki ene ggt kouma toi ena toupee deklar toi kom reprezentan, kom defendeur mo relizion. Ki to koner dan Hindouisme toi? To al fer zes ki to tro relizier zis kan camera MBC lor toi pou fetes relizier? 

Si kumsa, kan mo filme mo lisien p galoup galoupe, et ene kou li decide pou al pisse kont kolonne elektrik; akoz li lor camera, nou bizin pran li kom DG CEB aster? 

Boukou dimoune pou dire ki mo lisien ti pou fer ene boukou pli bon travay si to ti nomme li kom DG tou sa ban parastatals en fesse la, ki to ban nomines jhant la...

Vendredi 8 Avril 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H