Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] No one can be that stupid, surely...


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 20 Septembre 2020Semaine derniere, mo ti ekrir ene post kot mo dimander: HOW STUPID DO YOU HAVE TO BE AS PM TO IGNORE THESE PLAIN AND SIMPLE TRUTHS? Hier, Pravind Kumar Jugnauth in montrer nou ki dan le mode kouyon, pena personne ki pli kouyon ki li...

Ki kalite PM sa? Kan so ban supporters/soucerres p ekrir tou kalite posts racistes, p sey kreer division dan nou pays, kom Premier Ministre, si li vreman ena fiel pou merite post PM nou pays, li ti bizin condanne sa et reassure lepep entier ki pa ena 'nou' ou 'zot', ena zis 'nou' dan sa pays la.

C a dire, la famille morisienne entier, evek so zoli mix de malbars, creoles, laskars, sinoi, blanc, milate, etc et tou zot relizion. Ki nou bizin fier ki dan nou pays, nou L'ile Moris, nou pena sa friction ki creer la guerre entre kominotes, kouma in ena en Fiji, Guyane, Trinidad/Tobago, Kenya, Uganda, etc. Ki ici, nou tou morisiens, et nou la force, c sa zoli melanz kot tou relizions viv en paix. 

Ki li fer sa bobok la?

Kan chef ban Katolik, Monsignor Piat, fer ene discour kot li condanne tou sa koription et la facon gouverner, i.e. li dire la verite. Ene PM avek lintelizans, avek meme ene tigit ledikation ti pou dire: " Mo tander seki ou p dire, mo remercier ou, et mo pou fer tou possib pou redresse tou sa ban zafer ki boukou dimounes p plaigner." Ene bon, PM edikee ti pou dire sa.

Ki sa cretin la dire instead? " In siport zot, depense Rs 15 millions sak banane, et bizin assize pou tan toussala!" Eoula! Bizin avoy WWMA so camion pou deblok sa kk ki dan to la tete la?

1/ "Zot" la, kisan la sa? Zot pa Morisiens, sa 'zot' la? Ene kouyon kouma toi ki decider kisan la ki Morisiens aster? 

2/ Rs 15 millions la, sorti depi kilot Lady Macbeth sa? Oussa depi lamoresse Sherry Darling? Oussa depi to meme to trou fesse? Rs 15 millions la, c larzan lepep morisien sa! Zis ene bobok kouma toi ki koir ki akoz to PM, larzan lepep in vine larzan mari tor ma!

3/ Kan to nomme tou kalite salo ou malpropte dan tou nou instititions, larzan la pou toi sa? Oussa larzan lepep? 

4/ Rs 15 millions= la paye sak banane avek tou kalite privilez pagla pou zis 4 to ban ministres jukal la! Rs 15 millions pou "zot" la, li pou relizion environ 300,000 Morisiens de foi katolik. To konpran matematik, to truv diferans la? Oussa to sitan kouyon ki to bizin re konpoz sixieme?

Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Nou ena ene PM ki vreman merite titre "ti cretin" ki Berenger ti donne li. Narien li pa konpran, so la tete kouma ene kokom ki vide en dan...kokom vide=cocovide, ala kot lexpression la sorti...

Mai seriezman, sa boug la vreman ene la honte pou sa pays la. Zamai dan nou listoire nou in gagne ene PM kumsa. Mo pa pou surpri ditou si SAJ kan p baigner et p lav so graines li dire li meme: toi ki in creer ene bobok kumsa?

A man is judged by the company he keeps...Et si to entourer ar ban idiots advisers extra kouyon et to kontroller par ene fam ki ena ene manic folie de grandeur, li pa ene sirprize ditou ki to pou res meme bobok ki to ti ne et grandi. Zamai to pou sanzer. 

Ti cretin pou res ti cretin ziska to mort...Et meme kan to lire sa, (oui, ene ti macro dan PMO donne li copy mo ban posts en place kouma mo poster...), to sitan ene cretin ki zamai to pou ena himilite pou penser: possib zot ena rezon, possib mo bizin sanzer.

Dimanche 20 Septembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H