Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Moi oussi mo envi ki ena la zistice divin!


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 19 Juin 2022Tou les zours nou tann sa, sirtou kan ene makro in fer ene mo ve zafer ou ene politicien in fer so job normal et in kokin par boukou: "Pa blier ena la zistis divine", nou truv ban dimounes ki vine lor Facebook zis pou dire sa...ou pou nek ekrir "Karma", koumadire sa pou fer voleur la mari peur, et en place li pou retourne tou larzan kokin et redress tou mo ve zafer ki li in fer...

Vreman? Zot vive dan le monde reel? Ou dan ene le monde imaziner kot la zistis en fesse dan nou pays pou renplace par la "zistis divine" kot tou seki in fer mo ve pou ramasse ene batte kondire ar Bon Dier? Eski zot ena oken prev ki sa vreman arive? Ou eski zot pense sa akoz, " Maraz/Swami/Poussari/ Mon Pere, Imam, etc in dire nou sa, li dan nou livres sacree alor li bizin vrai"

A nou guet la realite: Nomme ene sel politicien ki in kokin par ta et ki pa p amene zoli la vi avek so larzan kokin. Pa koumadire ki nou mank politiciens voleur dan sa pays la, alor nomme moi zis ene please....Depi lindependance, gran mazorite tou nou ban politiciens in vine millioner/milliarder, pa par travay dire mai par kokin. B kifer la zistis divine/Karma zamai in montrer nou zis ene ki p sot sote lor di fe dan lenfer, avek Satan ki p galoupe deriere li avek ene pioche zardin?

Si zot vreman koir dan karma, b mo bien sagrin pou dire Lepep Kouyon ki zot karma bien mo ve: parski malgre ki zot kone ki politiciens p kokin nou tou, ki zot fer? Zot krier kan zot pre ar politicien la, " to meme nou mari!" Kouma dire ene pinition ki force zot krier sa betiz la, akoz zot karma pa kapav bon, non? Possib zot ena ene bon explikation pou zistifier ene latitide masochiste kumsa...

Si kokin pa bon, si touy dimounes pa bon, si fer dominer pa bon, si detruire ene pays pa bon, si zot koir ki ena la zistis divine divan et Karma pou bez ban la, explik moi kifer:

1. Ena sa kantite soucerres dan pays la, ki truv trou fesse ban voleurs la extra bon pou goute?
2/ Kifer ena sa kantite chatwas san oken lamour prop ki pou mort pou sa ban voleurs la?
3/ Kifer ena sa kantite dimoune ki envi "gouverne autreman", mai ki pou fer parey kouma ban voleurs dan gouvernman si Lepep Kouyon donne zot pouvoir?
4/ Kifer dan nou system zistis lor la terre, nou ena gablous/zavokas/ziz/mazistra ki kontinier pisse ar la zistis dan pays, never mind la zistis divine? 
5/ Kifer tou dimoune nomme pou pran sarz tou nou institutions, p dekouver vite ki zot pa ena ene ene kolonne vertebral et ki zot graines in rassi net et nepli balancee?
6/ Kifer ena sa kantite trolls online ki pa enkor konne kouma pou release zot CAPS LOCK, et ki azir kouma lisien errant, et ki rant partou, sirtou lor paz Facebook dimoune ki pa siporte zot ditou?

Ki mo pou dire zot? Bonne chance avek zot confiance dan la zistis divine et zot kroyans ki Karma pou kass le kiwi de sa ban voleurs la. Moi, mo prefer mo boutey divin ki divan moi, et mo bien aprecier la zistis divin ki sa fer moi pense realites nou pays....

Dimanche 19 Juin 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H