Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Message a ban ki p rode sabotaz la marche 13 février à Port-louis


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 18 Janvier 2021Ki zot gagner? Zot mank latansion? Zot amerdee ki sa gran zeni intellektuel ki zot koir zot eter pa p rekonet par personne apart 1-2 zourlanus?

Kifer zot p rode devire ene la marche ki klerman pou ene protestation kont sa gouvernman viperes la et sitiation kot pays eter, kom ene marche pou ene boug ki pa in eli depi 2014? 6 ans li pa dan gouvernman et zot kontinier obseder ar Ramgoolam kumsa?

Ki ariver? Eski li in fer vice ar zot ou ar zot fami pou zot obsession sorti kumsa? Oussa li oussi pa ti rekonet sa lintelizans ki zis zot tousel in truver dan zot, et pa ti nomme zot?

Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Zamai nou in gagne ene gouvernman ossi koronpi ki sa gouvernman depi 2014 la; zamai in gagne sa kantite nominations ban zoaves, ban intellektuelman limites kouma sa ban cousins/cousines/frer/ser/bofrer/belser, tonton/tantine/maitresses/galan ki nou in ena depi 2014.

Zamai nou in gagne ene gouvernman ossi voleur kuma gouvernman papa/piti Jugnauth; zamai in gagne ene gouvernman ki in kokin tou assets, tou conpagnis ene citoyen et vand sa preske gratis a zot kamarades. Kot zot ti eter kan Dawood Rawat ti p ramasse ene beze ki zamai oken morisien in ramasser? Fesse ti bien ferme lerla? Zot trou in re ouver kouma zot tan la marche 13 Fevrier?

Oui, Ramgoolam ti fane kk li oussi, mai zamai lor sa scale ki nou p truver aster la. Kouma mo dire, sa lepok la ban la ti p kokin ene 2 plantes pom damour, mai aster ban voleurs dan gouvernman p kokin karo la entier! Zot lizier dan zot fesse? Zot pa konne fer komparezon? Zot ban soidizan gran analystes non? Possib akoz sa ki zot p koz depi zot anal orifice lor sa la marche 13 Fevrier la!

Ena aster p dimane ki Bruneau Laurette boycott sa la marche la! Kifer?

Eski zot p rode fer zot vilain la guele remarker par la cuisine pou zot gagne sa boutte ki Ramgoolam perhaps pa in donne zot kan li ti PM et ki li ti prefer ki Nandinee zouer ar so boutte plito? Kumsa rancune p manz zot fesse? Bruneau Laurette kapav tou, mai li pa kouyon: li koner ki le 13 Fevrier, c ene extension lozik de manifestation le 29 Aout, kot ene mari la foule ti montrer zot degout enver ban voleur, ban magouyer, ban koronpi, ban soucerres, ban roder bouttes. Le 13 Fevrier, li pou parey, kot Morisiens pou montrer ki nou pou nepli tolere sa ban parasites la!

Alor, arete zot obsession avek Ramgoolam! La marche le 13 Fevrier, c pa ene la marche en faveur de Ramgoolam, de Boolell, de Berenger, ou Zaza, ou ninporte ki LKSM! Arete zot zes fer dimoune koir ki akoz Ramgoolam pou la ba, alor pa bizin aller! Arete fer zot konnexion en fesse avek la marche le 13 et elections minicipales, kan pena ene ferfoute connexion! Ki ariver? Zot p rode fer zot remarke par la cuisine ki zot pou ban bon azan MSM pou minicipale?

La marche le 13 Fevrier, c ene la marche kont tou sa malpropte dan pays depi 2014. C ene la marche kont le fait ki gouvernman in akapar TOU nou institutions, et kifer aster zis ban soucerres ki dire ki nou institutions p travay bien et ki nou bizin respekter zot.

Si zot ena ene ti p la honte dan zot fesse, arete zot ti canpagne malprop pou dekouraz dimoune pa al dan sa la marche la. La marche la pa ena ene ferfoute pou fer avek ni Ramgoolam ni oken lezot leader politik dan lopposition. Zot in fini dire ki pa pou ena oken discour, pa pou ena oken pavillion parti politik, li pou zis ene la marche. Alor, sey met ene frein (servi Ferodo si bizin...) lor zot frustrations et zot anbition. Al amene zot role gogotologues avek ban zourlanus pourri si zot envi! Mai asser plin fesse ar zot problem personel ar Ramgoolam!

Pa la marche pou Ramgoolam ou oken parti politik sa! C ene la marche pou Lepep montrer ki nou pou nepli tolere ki zot kontinier bour nou san oken lubrication! Et li pou ene messaz pou Ramgoolam oussi ki si li revine o pouvoir, li pou ramasse ene mari bez si li kontinier fer seki li ti fer avan, i.e. azir kouma ene fesse et pa kom ene premier ministre!

Alor, mo vreman esperer ki pou ena ene mari gro la foule le 13 Fevrier a Port Louis. Si akoz sa canpagne infecte de sa ban ti ggt la, la foule pa asser gran, konpran ene sel zafer: Pravind Jugnauth et so ban zombies pou koir ki gouvernman la enkor popiler et p fer ene zoli travay. 

Lerla ki zot pou konpran ki v dire Tianro san diluil! Li et so gang voleurs pou ena tou rezon pou koir ki zot kapav kontinier bour nou kouma zot envi lerla.

Lundi 18 Janvier 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H