Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Merci Irfan Rahman...ou bann exkiz bien zoli...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 2 Février 2022"  Irfan Rahman : « Pa konfond ant lerer imenn ek frod elektoral »"

Oui, sa exkiz la sitan zoli ki mo sire ban payzan kouma nou kapav servi li dan ninporte ki sitation, et gablous pou reponne "Oui, to ene patriote, toi! Pa pou amene toi station"....

SITIATIONS KOT DUMONE BIZIN SERVI EXKIZ IRFAN....

1/ Kan dan lift ki renpli ar dumone, et inadvertently kiken largue ene gro pt, ki pa zis kass rekor lor longueur, lor son, mai lor parfum oussi...

Nek dire ban dimone ki p touffee, " Ene errer imenn sa, carri gro poi la ti vreman extra. Pa p koz menti, moi! Pa p fer frod ar zot avek fausse exkiz, alor pa konfond ant lerer imenn et frod, ok?" Ban dumone pou repond, entre 2-3 gro tousser, " Korek sa! Larguer kommien ou envi parski errer imenn sa".

2/ Si Kim Kardashian p marser divan ou et p roule so 40 ki vreman ene 80, et si inadvertently ou in tousse sa...Kouma li vire pou guette ou mai AVAN ki li bez ene kalotte ou zour ou, nek dire: " Pa bizin enkoler. Ene errer imenn sa. Mo la main par li meme in al tousse ou fesse. Sorry! Naughty, naughty hand!" Kim pou dire lerla, " Mo konpran! Leffet  mo 40 la lor dumone sitan extraordiner ki zot nepli kapav kontrol zot la main. Korek sa! Mai aster fer ou lizier concentre lor la ri et pa lor mo gro tt!"

3/ Kan pou ena vrai lenket lor sa ban milliards roupi ki in kokin dan "emergency procurement", Pravind Jugnauth, Jagatdisco, Yogida Chor etc pou dire: " Ene errer imenn sa! Pa frod sa! Konne fer la diferans! Nou ban patriotes, nou!"

Si pa frod, kifer pa ti met tou on paper, kouma sipozer fer? 

Reponse ban patriotes: "Eoula! Ene errer imenn sa! Nou le doi sitan dan nou trou fesse ki nou nepli kapav kontrol nou la main! Alor, kouma pou kapav ekrir ban records la? Ene errer imenn sa, pa frod sa!"

4/ Kan met sa chuttur ka mou en sarz ICAC dan la cour, et dimane li " Kifer zamai ou truv fraude/korription/kokin avek ban patriotes? Ou lizier dan ou fesse?"
Reponse du chuttur ka mou: " Ou ena rezon! Mo lizier vreman dan mo trou fesse, alor ou bizin dakor ki ene erer imenn sa...Mo pa fer sa par expre, alor pa ene fraude ou crime sa. Kan mo lizier dan mo trou fesse, mo truv zis conplaintes kont lopposition ou kont ban ti dimounes, ti gablous. Mo pa ressi truv conplaintes kont ban gro kk".

5/ Eh Man Jangli, en sarz CCID malgre ki li pensioner et p tap gro pension, pension viellesse, et gro la paye, kan li al la cour pou reponne sarz de corription. Ala so reponse: " Discrimination sa! Kifer le chuttur ka mou dan ICAC sape akoz so lizier dan so trou fesse? MOI OUSSI MO LIZIER DAN MO TROU FESSE!  C akoz sa ki mo fesse enballe sak foi ki ene patriote fer conplainte, et mo fesse bien relax kan lopposition fer conplainte. C ene errer imenn sa! En plis, li kont mo droits imin si zis le chuttur ka mou en sarz ICAC ena droit garde so lizier dan so trou fesse!"

6/ Kan Anooj the idiot Ramsurrun pa kapav konpran kifer zis ban la tete kokom (i.e. renpli ar dilo...) ki guet MBC... Li sitan kouyon, li vreman ene bobok extraordiner, ki vreman li meme li ene errer imenn ki so parents in inflikte lor nou. Alor, li ena ene ready made excuse li: " Mo meme, mo ene errer imenn!"

7/ Kan Zan Klod de Lestrac sipaki LKMM p souce en plin air pou li gagne so boutte, so exkiz c sa: " Sitan mo ene gran intelektuel, meme si zis ban zourlanus ki dire moi sa, et mo kontan rabasser lor tou program radio en fesse, mo la lang in sorti net! Alor, li ene errer imenn si mo p souce boukou aster. Blame mo la lang, pa blame moi!"

8/ Kan dimane tou sa ban gran dimounes dan Electoral Supervisory Commission kifer zot res trankil, et tann zot zis kan zot pran zot per diem, expenses, et zot gro la paye kan zot dire ene ti mersi foutan, ala zot reponse: " Nou ban nomines politik nou, alor nou la lang in res tasser dan trou fesse le grand Pravind Jugnauth. Pa p fer frod nou! C ene errer imenn si nou res trankil, parski li inpossib pou kozer kan la lang in koince laba..."

9/ Finally, si 73 biltins vote in disparet depi HQ SMF, kifer zot plaigner kouma dire ene gran zafer sa? Kan zot ti truv dimoune mort p voter, korek sa? Ban vrai patriotes p blaguer et p dire: " Guet nou pays kouma p fer progres sou leadership de Pravind Jugnauth! Sitan li fer zoli travay ki dimounes mort p sorti depi cimetiere et vine vote pou li....Prochain elections, ban dimoune mort la pou vine tap ravane avan vote, et pou krier, " Pou ene mari errer imenn si Pravind Jugnauth pa res nou Premier ministre ziska  lanee 2100!"

Merci Irfan Rahman! You have given a whole population the perfect excuse to get away with anything. From now on, gablous pou plin tanne voleurs dire " Eh boss! ene errer imenn sa! Pa vol sa! Mo la main ena lema ladan, alor tou metal vine direk ladan!" Ou kan arete assassins, gablous pou tanne, "Pa crime sa! Ene errer imenn sa! Boug la so figire in tonb lor mo cou poin et so vantre in al plak lor mo long kouto!"

Yes, merci Irfan Rahman.. Perhaps, next time you will put your brain into gear first before opening your mouth...Or, better still, don't open your mouth, if that is the best that you can come up with....

Mercredi 2 Février 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H