Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kouma la police fer lenket lor politiciens criminel dan lil Moriste...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 11 Décembre 2020Act 1, scene 1. At police station. 

Police officer Sohrab: Allo, oui? Ki ou bizin?
Joe Public: Mo frere ene ministre et mo ena evidence ki li inpliker dan boukou magouy. Mo koner ki li in kokin boukou larzan taxpayer, et mo envi fer ene deposition lor so role dan la mort so azan.
Police officer Sohrab: Oui, mo koner sa. Boug la ti suicider, non? Atan, mo fer ou koz ar serzan Rostam. Li korek li. Mai li in p paresse et li pa tro kontan ekrir. Mai li kozer bien...

Scene 2:

Serzan Rostam: Ah, ou meme ki envi fer ene deposition kont ene ministre? Ekut moi, mo p gagne mari faim et gaz p bez moi. Si mo pa al manzer, gaz la pou fer moi pete sitan fort ki ena gablou pou koir ki kiken p tire koute balles, et par reflex, zot pou tire zot revolver. Kapav ena accident lerla. Alor, vine ar moi dan la cantine et a nou koz sa...
Joe Public: Oui Serzan, seki ou dire, sa meme.

Scene 3, in the police canteen: 

Serzan Rostom (kan li p atak ene gro farata ki in rouler kouma ene gro dildo et renpli ar carri gro pois, rougay, brede sonz, et pimans): Aller kozer. Ki in ariver?
Joe Public: Mo frere sa ministre la. Mo pa koz ar li depi plis ki 15 ans parski li ene gro LKSM voleur. Sa la mort dan karo kann kot ti brile Kistnen, pa suicide sa! Zot in touy li parski li ti pou al ICAC et denonce zot...

Serzan Rostom: Haha! Sorry mo interronp ou! Li al ICAC pou denoncer? Li fou? Li pa koner ki ICAC pa pou fer narien kont oken dimoune ki dan gouvernman? So la tete bon? (sitan Rostom rier, ki ene gro boutte gro pois ek so roti sote depi so la bousse et al tonb lor simiz Joe Public...) . Sorry ein? Mai ene mari joke sa! Dimoune vreman al fer conplainte kont politiciens gouvernman a ICAC? Haha! Kouma sa boug la abitier dire, Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Zot fou? Zot pa koner ki sa Bikmanga Beekarry la so graines dan gro sizo la cuisine?

Joe Public: Ou ena rezon, Serzan Rostom: Moi oussi mo pa ena ene sou confiance dan ICAC. Akoz sa mo in vine fer sa deposition la ici a la police.
Serzan Rostom: Merci. Ou bien malin parski ou in rekonet ki la police fer ene zoli travay dan sa pays la. Atan, roti la extra bon, laisse mo al pran ene lot pair mo vini. 

Scene 4

Aprer 15 mins, Serzan Rostom retourner: Sorry, mo in tarder in p. Ban la p frire gato piman, extra bon mo dire ou. (sticks his finger through the gaps in his teeth to remove any la grain dal ki in tasse la ba...). Oui, ki ou ti p dire?

Joe Public: Mo ti p dire ou kouma mo frere ministre ene voleur et li inpliker dan la mort Kistnen.

Serzan Rostam: Ah oui. Ene zafer bien sensitive sa! Mo pa envi ou gagne oken lamerdeman, alor fer kouma dire ou pa in dire moi narien, ok? Mo pa pou met ene lentree dan Diary Book, et kumsa personne pa pou koner ki ou in vine fer conplaint lor ou frere ministre. Et mo pou fer sire ki personne dan la cantine ou la cuisine pou rapel ki ou ti vine zoine moi ici, Sinon, lot la cuisine la pou dessire ou ene nouvo trou fesse. Li bon li pa bon la? 
Joe Public: Mai mo envi fer ene deposition!
Serzan Rostom: Ekut moi, mo p ranne ou ene service la. Mo konsey ou res chup chap lor sa, et moi oussi mo pou chup chap, ok? Mo promet ou ki mo la bousse pou zis ouver kan mo gagne lenvi gobe ene lot gro farata.

Scene 5

Joe Public: Mo bien envi fer sa deposition la, Serzan!
Serzan Rostom: Nou tou ena lenvi! Moi, mo bien envi bour Princess Kate, mai ou koir li pou laisse moi? B li parey pou ou oussi: Mo p dire ou ki sa case la tro sensitive, alor blier sa! Bon konsey sa!
Joe Public: Mai li in fer gran crime! 
Serzan Rostom: Ki pou fer? Pays la renpli ar criminel aster, et si nou arete ban gran criminel la, politicien pou taille nou carte et evidence pou disparet. Alor, blier sa.
Ou envi ene take away sa farata ki mo fek manzer? Li extra bon! Et ou remarker ki mo pa in pete ditou! 

Acts 2,3,4,5 will follow, depending on the continuing excellent work of Rama Valayden, Sanjiv Teeluckdharry, Anoop Goodharry, Roshi Bhadain and a few others. A special mention to the magistrate who has at last brought some much needed credibility to our lamentable " justice"  system.

Vendredi 11 Décembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H