Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer zis avan elections ki ban batiaras truve ki zot parti pa bon?


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 12 Février 2023[Paul Lismore] Kifer zis avan elections ki ban batiaras truve ki zot parti pa bon?
Zot la tete ti entre zot la cuisses tou sa letan la? Zot pa ti truv narien mal kan parti la ti p donne zot grandeur, in fer zot elu, in meme fer ban batiara kouma zot vine ministre? Tou ti korek lerla? Parti la ti bien "demokratik" lerla, ti bien "socialiste", pa ti ena oken casteeisme lerla? Leader to parti ti to Bon Dier lerla, pa ti ena pli bon dimoune ki li lerla?

Ki kalite mercenaires, parazit, dimoune san lonneur zot kapav ete? Pitin la ri ena boukou plis sens lonneur ki zot! O moin, li li kone ki li bizin fer pou gagne so pitaye, et li fer li san oken zes. Li pa dire ki li "p servi nou pays" kan li p bez nou kasse, kouma ban vauriens kouma zot kontan dire, en meme tan ki zot p kokin nou et pran nou pou kouyon. Li fer seki bizin fer, li pran so kasse, li aller. Mai zot, zot kokin nou, et sa maladi kokin en konbinezon avek sa gran nwar incroyab ki zot ena la, fer zot pense ki zot en droit gagne tou lavantaz ziska ki zot kreve....Meme kan lepep p pisse ar zot et in fini kone ki zot ban dimounes degoutan et ki zamai pou re vote zot, zot kontinier plaigner et amene zot role pitins sale en piblik....In other words, zot p fer tou pou detruire parti ki in nouri zot, ki in fer zot vine bien gra, ki in donne zot ene linportance ki zamai zot ti merite.

Seki bien kler la dan, tou le tan kan ena ene zafer sale dan Moriste, bizin ena ban zavokas ki tranpe bien ladan! Obeedoobeedoo/Ganoo/ Varma/ Faugoo/Moorba/et boukou lezot zavokas in pisse et kk lor parti ki in fer zot, et ki zot exkiz sa ban hypokrites la? " Nou ki vrai militants! Nou ki vrai Socialistes! Nou ki vrai Travaillistes!"

Ki arive apre? Zot bourrer rant dan parti ki pli pourri, pli koronpi, pli voleur, pli ensam avek mafia la drog ki nou in ena malediction pou gagner dan sa ggt pays la: MSM! Zot ena toupee dire nou ki zot ban dimounes ki ena l'honneur? Kan zot p donne fesse a pli gran voleur nou ban la bank soidizan lepep, kouma SBM/Devlopman etc: Rakesh Gooljaury? Mo ti pou dimande, Sharam naiba? Mai li kler ki zot pena ditou la honte dan zot fesse....

Seki pli komik la dan, apre ki ban ex ministres, ban dimoune bien gran nwar p dire ki zot senti "malaise" et ki zot kapav kit parti et leader ki in fer zot... ban specimen ki personne pa kone sitan zot zero koumans dire ki zot oussi p kite, et zot repete meme ggtri ki ban zavokas gran nwar in fini dire! Et zamai re tan zot enkor: La gloire pou 5 minutes et ene maspin de "Paul" ki apartenir a Gooljaury...Cheap fuckers!

Alor, si zot vreman onet, ala seki zot bizin dire aster:

1/ Mo ene mari gran nwar et mo kone ki mo Yuman Rite dire ki mo bizin vine ou revine ministre, avek limousines, sofer, Vipsu, et per diem lor per diem! 2/ 10 ans nou dan lopposition, et gro pensions ki mo gagne akoz mo parti ti fer moi elu 2 foi nepli asse pou ene gran dimoune kouma moi. 3/ Mo truve kouma ministres MSM p kokin par milliards et moi oussi mo bizin mo boutte. 4/ Mo pou koumans dire ki mo pa pou rant dan MSM, mai parey kouma dilo kk rant dan tiyo Waste Water, mo pou rant dan MSM avan elections et mo esperer ki ti cretin pou donne moi ene ticket. 5/ Entre tan, mo bien kontan sa ban gro chiffres ki Gooljaury p dire moi p atane moi si mo rant dan so pik latrine...

Ala la verite! Sa ban ggt la truv narien pa bon dan zot parti kan zot fini kone ki pou prochain elections, ticket naiba! Ki zot dan Ptr, MMM, PMSD, ene sel zafer ki uni sa ban traitres la: Ene lespri gran nwar vreman extraordiner, ene lamour extra fort pou larzan bien facile, ene labitide vreman incroyab et criminel de pran tou seki zot kapav pran depi taxpayers/lepep, et ene atitide ki fer dimoune normal rode vomi kan zot rode fer koir ki le monde tourne otour ban mercenaires degoutants kouma zot.

Li bien sinp: Si ou pa kontan ou parti, en place donne interview en fesse dan zournal pou fer ou parti di mal, bez ou fesse aller! Pa vine deklar saints kan nou kone ki zot ban demons!

Dimanche 12 Février 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H