Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer to pa met to nom? Ou to foto? To ene kapon!


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 4 Novembre 2022[Paul Lismore] Kifer to pa met to nom? Ou to foto? To ene kapon!
Haha! Kommien foi nou pa tann sa? Kouma dire ena ene ti larmee ban idiots ki mank ene chromosome et alor sa fer zot koir ki si zot ekrir sa betiz la, sa pou fer zot paret bien malin....

Eoula, ban la tete kokom! Zot pa kone ki p passe dan sa ggt pays la? Zot enkor koir dan ban fairy tales ki dire ki nou viv dan ene etat de droit, dan ene demokrasi? Eski nou ena ene sef ziz, ou ninporte ki ziz ki ena kouraz et integrite pou repete seki Lord Denning ti dire: "To every subject of this land, however powerful, I would use Thomas Fuller's words over three hundred years ago, "Be ye ever so high, the law is above you!"

Sa v dire ki ninporte kommien pitaye ou ena ou in kokin, ninporte ki kalite gran nwar ou ete, la loi pou kraz ou boja si bizin! Eski zot kapav dire ki sa existe dan Moriste? Meme ban chatwas pou dire, "kot ena sa ici? Ici, c paissa et konektions ki marse, sinon tasse!"

Pena oken zafer ki amerde Trou Kanaka ban politiciens et ban vauriens ki zot soutire, et ban gran nwar avek zot nominations en fesse ki kan kiken sikane zot. Zour zot, insilte zot, et zot pou nek rier, kouma dire dilo lor brede sonz. Mai sikane zot? Ayo Bon Dier! Zot sitan amerde akoz zot mari gran nwar ki si gagne toi, to la zou fesse pou en permanence colle lor to la zou figire!

Mo kontan sikane politiciens, zot soucerres, et ban dimoune gran nwar, parski mo kone ki zot na pa siporte sa ditou. Dire moi: ki zot koir fatig Malice Gobin plis? Kan zot dire li ki li ene Attorney General bien kk ou kan mo dire ki li ena ene la guele vier sousoute? 

Kan mo sikane Jag (Hi! Kot mo passe, cyclone mo dire ou!), eski zot koir ki si li kone mo identite, li pa ti pou fini arete moi et fer moi kouy baja chaud chaud pou ban gran nwar ki al CCID pou soi dizan ene "interview"? 

Alor, ban ki mank ene chromosome, zot envi ki mo met mo nom ek mo laddress tou pou fer zot plezir? Ban ki vreman weird et ki dire moi met mo foto, eski zot mank masturbatory material? Kumsa zot kontan moi ki zot envi guet mo foto kan la main p fer travay la? 

Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Dimoune nek copy/paste tou kalite ggtri, bien rare zot ekrir ene zafer orizinal, boukou nek ekrir kisan la entre Liverpool ou Man Utd ki mari, etc etc. Mai ena gagne mari obsession mo identite, kan mo p rode montre ki vreman p arive dan sa ggt pays la? Oui, mo fer li avek ene ti p lumour, oui mo sikane sa ban ggt fletri la mai ki ena gro la tete, mai kommien info mo donne zot? Kommien foi mo donne zot vrai news ki zot pa truve dan zournal? 

Mai zot pli interesse ar mo identite? Et ena envi guet mo foto pou zafer la bouze in p? Vreman ene lepep kouyon sa! Falle to bien kouyon pou to sikane politiciens/gablous/gro palto et met to nom en meme tan! Kouma dire to p dire gablous, "Mo le do p fer mal, trap li fort ene kou siouplai..." Possib sa problem chromosome la fer boukou koir ki nou dan ene demokrasi, dan ene etat de droit, meme kan tou montre ki nou p viv dan ene diktatire kot ene ti Hitler p fer seki li envi. Grandi, do bann ggt!

Vendredi 4 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H