Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer ene patriote p donne ene zavoka anglais plis ki Rs 100 000 par zour pou li pa explike kouma biltin votes ti konte?


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 28 Février 2023[Paul Lismore] Kifer ene patriote p donne ene zavoka anglais plis ki Rs 100 000 par zour pou li pa explike kouma biltin votes ti konte?
Rs 100,000 par zour, c minimum sa. Aster azoute so per diem (ki boukou plis ki ene pair dal pourri, ene bol Halim, ou ene briani...)+ so billet passaz aller retour (1st class, of course), et tou so depenses, including tissues pou suiy so nene, penda so sezour dan Paradise Island. KISAN LA KI PAYE SA? Lepep Kouyon, bien sure!

Eoula! Zot koir si larzan la ti sorti depi so poches, li ti pou fer amene zavoka anglais pou defane so "droit" pa repone questions lezitim lor kouma ti kont biltins vote dan circonscription 15? B ki kouyonade sa? Ninporte kisan la envi al Privy Council, tou depenses sorti depi so poches, as it should be! Mai kan ene "patriote" envi al Privy Council, li pran nou pitaye san dimane nou? Ki kalite toupee sa?

 Depi lontan mo p dire zot, ki pou ban "patriotes", zot vreman koir ki larzan taxpayers, c pou mari zot mama sa...Alor, zot pran kan zot envi, seki zot envi, kommien zot envi. Akoz sa ki ban chatwas dire ki pa ena koription dan Moriste, parski larzan ki zot kokin ou depense par miliards, c larzan ki apartenir a mari zot mama sa...

But let us get back to the Electoral Commissioner and his incredible wish to refuse to give personal answers  in court. Possib li koir ki "personal answers" v dire questions lor so inside leg measurements, ou eski li suiy avek la main gauche ou la main droite....Personal answers v dire sinpleman, Ki ou ti fer kan ti p kont biltins, eski ou satisfe ki pa ti kokin sa election la, eski computer ti eklate, etc etc. Et si possib, eski ou koir ki Vacoas in vine Manhattan, kouma sa bobok ki ti elu avek mazorite moins ki 50 voix ti dire? (the last one is a joke, in case someone infinitely more intelligent tells me otherwise...but the elected bobok is really a joke.).

B ki kalite pays sa? Nou ena toupee sikane ban pays Africains kom pa asser avance kouma nou? En Afrik, la cour fini deal avek petitions electoral dan moins ki 6 mois. Ici, dan nou etat de droit, kot la cour soidizan nou "dernier renpart kont linzistis", elections fer en 2019, et en 2023 zot p enkor diskite points de droit sipaki ggtri?

Kifer Commisser electoral, ki ene post constitutionel et "independant" azir tou letan kom arriere central lekip gouvernman kot oken petition elektoral pa pou passe? Blier Electoral Supervisory Commission, parski zis ban nomines la kwizinne ki la dan. Mai boug "independant" la, li oussi li nek suiv simin gouvernman? Oussa li koir ki li parfait et alor li et so biro pa in fer oken fautes dan dernier election...
Mo koir li bizin resign et fer li vine anbassadeur Moriste a Bangla Desh...Apre tou si zis Morisiens ki plaigner ki zot noms pa ti paret lor Register mai oken Bangla Deshi pa in plaigner, sa v dire ki Bangla Deshis koir ki so travay vreman parfait, non? 

Mo espere so zavoka Anglais pa gagne ene gro pikan kato tasse dan so la gorz kan li p manze, boir, reste dan lotel de luxe, conpletman lor nou frai...

Pov Cader Sayed-Hossen! Apre tou sa letan atan la zistis, li paret ki so petition elektoral pa pou conplete par la cour avan prochain elections zeneral. Ala nou demokrasi! Ala nou etat de droit!

Mardi 28 Février 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H