Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer boukou zom pa konpran sa simple mot la, "ex"?


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 20 Novembre 2022[Paul Lismore] Kifer boukou zom pa konpran sa simple mot la, "ex"?
Ex fam, ex 35, ex dilo, ex maitresse, ex ninporte ki fam ki in plin ar to la guele et envi soi amene ene la vi trankil, ou al rode bonheur ki li ti koir li pou gagne avek ene bobok kouma toi avek ene lot. Kifer boukou pa konpran ki FAM LA ENA FULL DROIT PRAN SA DECISION LA, parey kouma zom ena meme droit al rode ailleur si pena kontantman dan lakaz et zot p nek la guerre, gagne diskission, etc?

C ene ban pli gran discrimination kont fam, et kom ene zom, mo honte kan mo guet sa ban sovaz ki share meme gender ki moi. B, ki zot gagner? To en droit al ar maitresse, ou defoule toi dan zardin conpagni ou sipaki zardin, al dan sa ban ti lotel ki servi kouma loka vreman kot zom amene zot maitresses/35 meme kan li marier? To en droit retourne lakaz lerla, apre ki to in boir kouma ene cochon, et batte to fam? Parski dapre toi, manze ki li kuiy pa bon, li pa in dresse to simiz en fesse, li pa envi koste ar toi parski to senti pire ki ene cochon ki pre pou largue piti?

Alor, kan to envi fer to malelve ar li apre ki to in met to zafer dan Bon Dier kone ki trou sale, li bizin soumette? Et si li pa soumette et fer tou kalite vices ar toi akoz to envi montre li ki "Moi ki zom dan sa lakaz la!", to reponse sixieme fail c, "mo ti kone to p donne fesse ar lezot zom, akoz sa to p refiz moi"? Ki kalite hypokrite,, menteur, et sikopat to ete, toi? Toi to al donne fesse et kan to fam refiz toi, to akiz li ki li ki p donne fesse? Et to batte li ziska li mort?

Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Et lerla, falle guet ban bilo fail lor Facebook donne zot "lopinion" ki koumanse par " alerman"..."Alerman fam la pa ti guet la kaz bien, et pa in tret so mari bien"....

Sa kantite domestic violence dan sa ggt pays la? Et zot dire ki nou ene pays moderne, bien civilise? Meme avek sa kantite sovaz ki ena partou dan pays?

Seki vreman degoutan dan tou sa la, sak foi ene LKSM batiara batte et touy so ex fam/ex maitresse etc, ki zot exkiz? "li ti p garde lezot zom!" Et toi, mo ti ange, par aksidan to ti p met to zafer dan ninporte ki trou aksepte pran toi? Meme kan dan souvan exanp, fam la in remain faithful, LKSM la bizin rode ene "exkiz" pou "zistifier" so acte barbare...

Dan sa crime St Julien la, li paret ki sa gablou sikopat la in decide pou sali repitation so ex avan ki li meme touye li. Ki li fer? Li video zot kot li p rode force fam la admet ki li p garde zom, et magre disan lor fam la, li kontinier dire ki zamai li in fer sa. B ki kalite zanimo sa? Kouma li ene gablou, mo espere ban gablous pou fer li senti the delights of a taser dan so trou kanaka...

Finally, meme si fam la in gagne ene lot zom, akoz sa to touy li? To meme ziz, jury, Bon Dier et to decide ki to tousel ki kapav decide ki bizin touy fam la, tire so la vi et sali so repitation avek to video ggtri la?
Ki role la police, la cour, et politiciens la dan? Kifer souvan nou tande ki "mo in al la police, mai zot pa in fer narien"? Kifer la cour donne ene protection order mai laisse bourreau la retourne lakaz kot li kapav kontinier tortire fam la et souvan zenfans oussi? Kifer nou ban politiciens en fesse truv sa sitan difficile pou sanz ban la loi antikite lor domestic violence et met responsabilite lor la cour pou donne pinition ki bizin? Kifer?

Mo kone ena in p idiots ki pou dire, "Fam oussi bezer, pa zis zom!"...Mo reponse? Oui, ena fam ki azir kouma ban tchurel, mai eski sa ene rezon pou batte, pou touye? Kifer tou le tan nou tande ki zom ki in touye fam et bien rare ene fam ki touy so mari ki p tronpe li?

Mo doute ki ene ban rezon principal kifer sa ban zom la batte zot fam et touye zot, c ki zot sitan vilain (guet foto sa gablou ki in touy so ex hier...) ki zot sire ki zamai ene lot fam pou senti lamour pou zot, ou pou meme koste pre ar zot.... In other words, if I can't have you, no one else will....Et c akoz sa ki souvan nou tande ki ene makro sovaz in koupe so ex fam/ex maitresse, etc so figire...

Grandi, ban ggt! Si ene fam in pisse ar toi, al rode ene lot! Ou si to tro vilain, al guet porno et fer to la main fer travay la... Mai aret touy fam akoz to ene inadequate little cunt!

Dimanche 20 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H