Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan ban voleurs et zot chatwaq koz "Feel Good Factor"...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 2 Janvier 2023

KAN BAN VOLEURS ET ZOT CHATWAS KOZ "FEEL GOOD FACTOR", LEPEP P DIRE "AKOZ TO MET LI DAN TO TONKIN KI TO FEEL GOOD?"[Paul Lismore] Kan ban voleurs et zot chatwaq koz "Feel Good Factor"...
Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Kan ban sondaz bidon depi ban etranzers dire ki Moriste pli bon pays dan Lafrik, nou meme 1er dan tou zafer, koription bien tigit kot nou, etc etc, Lepep p krier, " Eh ban ggt! zot vive dan le monde reel, zot? Bizin fer Special Shit Team plante ene pied zavoka dan zot Trou kanaka pou zot kone ki beze dimoune p passe ici?"

Ki ete sa feel good factor la? Dimoune normal senti sa zis kan p fer ene zoli jig jig, kan li pied p rode tousse plafon a la Lady M, kan dilo la koule kouma ene bon la source, et kan baton mouroum la pa vine baton brede sousou tro vite. Ici, nou ban pli gran voleurs p dire nou ki nou tou p senti feel good factor, kouma dire sitan zot in met la main dan poches ki pa pou zot, aster zot p met la main dan nou kalson oussi pou dire nou ki nou p gagne feel good factor. Meme kan zafer la mou net, sitan zot koz menti ki zot envi fer nou koir ki nou p gagne bon. Eoula!

As expected, pli gran menteur dan le monde p dire nou tou le kontrer seki vreman p arive. Ti cretin p dire ki nou lekonomi p koumans fer mirak, kan la verite, c ki nou lekonomi enkor en ba seki li ti ete avan Covid. Parey pou tourisme, malgre ki ban lezot pays kouma Maldives, Seychelles etc in fini depasse nou et p gagne pli kantite touristes et pitaye ki avan Covid. Ti ggt la koz demokrasi, koz accountability kan tou pouvoir dan so la main, et li fer seki li envi parski li kone ki ban zombies derier li pou dire "Oui missier cretin, to meme nou mari!".

Nou pena ene parlmenteur dan lopposition ki ena kouraz ou lamour prop pou dire li, " san la, non! Mo pa pou vote pou sa, moi! Mo nepli rekonet mo pays depi to in vine PM".

B, ki kapav fer alor? Lopposotion p saken sakouy so graines et dire ki "mo bizin tel kantite tickets pou mo parti!" Lot kote, ban ki envi "gouverne autreman" p servi zot letan kritik Ramgoolam boukou plis ki zot atak sa ti cretin la...Kouma dire Ramgoolam ki in fou nou dan sa gro trou ki Pinok in fouye pou nou. Ena ban internautes, esp ban ki pa kapav ekrir 2 mots san fer oken faute, paret ki zot reve Ramgoolam tou le tan, et ki li p fer zot gagne dimal dan zot reve sitan zot nek koz li.

Ninporte ki lartik dan zournal ki montre kouma pinok vreman ene idiot danzere, en place ban internautes cretins pou mentionne Ramgoolam. Soi zot la tete pa bon, soi zot 14 in glisser boukou, ou la kwizinne p donne zot prix ene pair dal pourri pou sak comment ki pa ena narien a fer avek lartik la. Eh ban idiots! C Pinokio ki p kraz sa pays la depi 2014, pa Ramgoolam! Kumsa difficile pou konpran sa?
Mai mo bizin dire ki mo in bien gagne ene feel good factor la vey lannee. Sa nicorne fri, sa satini brinzel, et sa lalo touffee la al extra bien avek mo Saat Samundar. Garde zot whisky pou zot, et tire selfies pou fer ban dimoune kouyons koir ki zot dan bien...Moi, mo in bien feel good avek mo ti gajak et mo saat samundar...

Et pli tar, malgre ki ena la secheresse dan pays, mo ti bien gagne bon avek ene dilo frai ki sorti dan ene zafer bien chaud...Sa ki apel feel good!

Lundi 2 Janvier 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H