Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] I love that "feel good factor", don't you?


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 26 Juin 2022Kan zourlanus gagne ene "buzz word", zot pou aller meme ar sa ziska kiken, par pitie pou nou, trangle zot...Nou ti plin avek "jambes en l'air" pou ban gymnastes dan karo kann ou en plein air; meme nou enkor plin ar zot lartik lor lenket la police, zot enkor dire nou ki la police p travay "d'arrache pied", ki vreman ene crime lor meme baz ki met ene taser dan trou kanaka dimoune pou fer zot chante...Arrache pied: ene nouvo tortire sa, kot ene gablou risse ene lipied et ene lot gablou risse lot lipied la et 3eme la fer li gigi gidi lor so vant ziska dimoune la krier: "Oui! Mo koupab! Mo meme ki ti fer sa!".

Aster, tou les zours, nou p tann "feel good factor" par ban zourlanus ki koir ki zot lor bon simin pou vine gogotologue et lerla zot kapav "diskit" zafer politik lor nou radios...Mo in fer mo prop lenket lor sa "feel good factor" la, et ala seki mo in dekouver ki zafer donne moi ene feel good factor...

1/ Kouma zot kone, mo kontan la mizik. Alor, kan ene zoli mamzel zouer "love to love you baby" lor mo tronpet personel, sa donne moi ene mari feel good factor...

2/ Kan mo truv Lady Macbeth p deklar sainte dan fonction socio kultchurel avek zoli saree ki couver so cv, et ene lexpression ki dire, " Saint in public but a slut in bed", Ayo! Tou vibre lor moi...

3/ Kan ena inondation, et Lachanya Diolle pran so soucerre et so camera pou filmer kouma li senti douleurs ban abitan, mo fer fantezi ki so prochain pa pou dan ene gran trou lor simin ki pou kouver li net ar dilo...Mo feel good factor vine sky high kan dan mo fantezi, mo pense ki li pa p kapav sorti depi sa trou la...Et so soucerre p krier, kouma dan films Bollywood, " Bachaoooo!", et ban abitan dire, " Nou kouma SAJ nou! Nou pisse ar li!".

4/ Mo gagne extra feel good factor kan zamai mo laisse zimaz Les Dents Jutton, Belna Chowki Chuckory, Subhasatini, Joanne Tourne avek Bobok Hureeram, Leela Lipala, Fazila ki zamai la, etc rant dan mo la tete. Mai parfoi, pa kapav enpesse gagne kosmar, alor sa ban tchurel la rantrer, et fer moi transpire dan mo somey...Feel bad factor.

5/ Mo gagne mari feel good factor kan mo sikane sa ban ggt ki bien arrogant, meme kan zot p kokin nou pitaye...Ki li ministre, PPS, ninporte ki nomination bobok de nou ti cretin/la kwizinn, mo gagne pli bon feel good factor sikane sa ban LKZMM la ki kan ene zoli mamzel p fer la mizik ar mo saxophone....

6/ Lot zour la, mo fakter dire moi, " Ki ete sa ggtri "feel good factor" la? Mo ene postman moi, ene facteur! Kifer sa ban dimounes la p dimande moi si vreman mo kapav fer zot gagne bon, donne zot ene feel good factor? Eoula! Mo ene dimoune serier moi, et mo bien kontan mo madame! Ban seki p rode feel good factor sipaki, dire zot al guet Ministre Teefuck, parski aparaman li ena ene patol entre so la cuisse, ki pou fer zot krier, "Hilla! To gagne li bien la?"

Truver, ban zourlanus? Aret plin fesse dimounes ar zot feel good factor! Arete tortire nou fakters! Al rode ene lot lexpression! Sinon, la post pou met ene la greve, et zot kapav kol ene tinbre lor zot tonkin et poste zot meme lerla.... 

Donna Summer Love To Love You Baby original long version (Disco 70s)


Dimanche 26 Juin 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H