Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Expo 2020 at Dubaï : A paradise for parasites...


Rédigé par E. Moris le Vendredi 18 Mars 2022Li paret kouma dire ki zis nou ban politiciens ki pa koner ki pays ena mari dettes de plis ki Rs 400 milliards; ki nou exporte bien tigit mai nou inporte par ta, ki v dire ki nou deficit augmente par environ Rs 10 milliards sak mois; ki tou nou lindistri dan bez, sekter finance/touristik/textile in regresse boukou. Ziska legumes nou bizin inporte, et sa oussi a ene prix ki p touy la classe moyenne et dimoune mizer, mai ki zis politiciens et zot soucerres truv normal....

What do responsible people in such a dire situation do? A nou al amize dan Dubai! Ena ene soi dizan Expo la ba, alor a nou amene nou ban maitresses, et ninporte kommien soucerres avion kapav pran...Ena politiciens sitan kouyon ki kan zot tand "souk", zot pa koner ki souk v dire Arab market, et zot koir gagne fam la ba ki zot specialite pou fer ene ministre gopia kouma Teefuck bien kontan...Apre tou, souk et suck mem zafer pou sa ban zoaves la...

Sa kouyonade ki apel "Economic Development Board", ki vreman ene "Economic Destruction Board", in avoy preske tou so staff dan sa ggtri ki apel Dubai Expo...Check prix ticket Emirates pou al Dubai: zis ene single Business class ticket (oui, sa ban ggt la ena fesse bien special ki pa kapav assiz dan Economy class...) coute environ Rs 100,000 et ene first class ticket (Eoula! President Baigan so gro fesse bizin first class, li!) coute environ Rs 150,000. Multiplier sa par 2 pou aller retour, azoute so per diem (average Rs 30,000 pou ministres par zour, et plis ki sa pou President Baigan, parski boug la mizer, non?) et average Rs 20,000 pou ban soucerres ki akonpagne ministres, miltiplier tou sa par o moin 100 (zoaves/soucerres/ ministres ki in al Dubai Expo), et ki nou truver?

Sa pitaye la ti bien kapav ranz o moin 100 lakaz pou dimoune mizer! Ou aide ban planteurs plante legumes ki nou bien bizin, ou aide dimoune financiereman et enkouraz zot plante dan zot ti zardin, lor zot toit lakaz, ou ninporte kot sa dan la cour.

Ken Poonoosamy, ki kontan trap la main ene zoli fam dan Dubai tansion li perdi..., so la paye kom CEO sa ggtri ki apel EDB, c o moin Rs 1 million par mois! Li dan Dubai depi 5 mois, alor so la paye Rs 1 million par mois+ so perdiem et tou kalite allowances ki zis ban voleurs bien koronpi ki in kapav invante, vine o moin Rs 2 millions par mois! Kan zot truv chouchou p vande a Rs 90-Rs 100 ene dan bazar, pense li ene kou et pense ki kalite sousou li p manze la ba, pov diab la....

Sa semaine la, 3 nou ministres pli inconpetan, pli kouyon, pli zoaves in al Dubai. Kifer? Eski Padaleksi in truv ene marche pou savattes Dodo la ba, et sa meme ki pou sap nou lekonomi? Eski li pou kouyonne Arabs et fer zot koir ki savattes Dodo pli efficace ki Viagra? Eski Ganoo in aller pou fer sa gro signe noir lor so la guele fer Arabes sitan peur ki zot pou avoy nou boukou dirhams? Eski Teefuck pou tire so zouti et fer Arab zalou kan li dire zot: Vine investire Moriste, parski mo konne fam ki pou avale tou?

President Baigan in aller li oussi, mai mo koir li la ba pou fer Arabes koir ki graines brinzel bien bon pou la sante graines...

Dubai Expo 2020: A real gateway to Paradise for the Parasites of Mauritius....

Vendredi 18 Mars 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H