Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ene Lopposition en fesse ki pa kone kouma pou kraz le boja de ene Premier ministre mari menteur


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 16 Novembre 2022[Paul Lismore] Ene Lopposition en fesse ki pa kone kouma pou kraz le boja de ene Premier ministre mari menteur
Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Nou tou kone ki ti cretin pa ene zavoka sa, akoz zamai li in al dan la cour, aparte ban lokazion kot li poursuiv letat, c a dire lepep, pou dizaines de millions roupies. Li pa konne ene ferfoute dan la loi, li zis ene zero ki bizin prier Navin Ramgoolam gramatin tanto parski san Ramgoolam dan election partiel en 2009, Pravind ti pou ene zero dan politik. Sa meme pli gran erreur ki Ramgoolam in fer dan so la vi, ene erreur ki nou leaders politik dan Moriste souvan fer parski zot prefer ekut "advice" zot ban advisers en ggt en place ki ekut sinp lozik et common sense....

Ki ti cretin fer dan lassenblee national hier? Soi so 14, ki deza faible, in glisser et pre pou tap lor 28, ou li sitan koz menti ki li nepli kone la verite, sirtou kan so ban chuchundar/chuchundri derier li tap la tab pou enkouraz li. Ki li dire hier dan so discours lor ene nouvo la loi lor la drog? Ki c lopposition ki marsse ensam avek drugs dealers! Eoula, dizef loraz pourri! Lepep entier kone ki sel parti ki in tou le tan enkouraz/amene la drogue dan Moriste, et zouir sa gro pitaye la, c MSM depi so naissance en 1983!

Laisse mo fer li rapel ban undeniable facts, mai malerezman sitan li koz menti ki li pou dire, "menti sa!"...

1/ Heroin in rant dan Moriste kan MSM ti o pouvoir en 1984-1995, i.e. pa ti ena heroin avan MSM pran pouvoir! Sorpa, SAJ, meme ti dire en piblik ki gro marsan la drogues ti p vine La Caverne avek gro tant renpli ar billets et ti p donne li sa kom "donation politik". Et gro marsan la drog ti p traite kom VIP lerla dan Sato Reduit pendan fetes officiel...

2/ Zamai ti ena drog sintetik dan Moriste avan 2014. Kouma MSM repran pouvoir, drog sintetik koumans fer ravaz dan pays, en meme tan ki prix heroin baisser parski tro boukou p rantre.

3/ Dan le monde entier, gouvernmans p liberaliz consonption gandia, et boukou pays in meme legalize li. Kifer? Parski zamai dimoune vine violent kan zot fime zot charas et zamai dimoune in mort avek gandia. (Si zot mort avek gandia, b o moin zot pou ena ene ti sourire et zot dernier mots pou "Mari nissa sa lerb la!)

Ki ti cretin et so esclaves komisser gablous fer? Kraz gandia! Fer pri gandia monte! Kumsa dimoune ki kontan pran zot la drog pou oblize pran sintetik ki bien bo marse et heroin, ki moins cher ki gandia...

4/ Kouma Harish Chundunsing in dire dan ene post, "PKJ dire Ptr soutire trafiquants de drogue. Mais kan li donne commission danket, banne MSM ki gagne trapper! Maru sa!" Possib ti cretin pou dire ki Ziz Lam Shang Leen et so 2 assistants, c ban anti patriotes sa! Et la tete bibite Lesjongard et la guele vier sousoute Malice Gobin pou repete sa Samedi pou ban kouyons ki pa konpran narien mai ki kontan fer le chatwa....

4/ Rapel bien dan sa Komission denket ki ene ban pli gran trafikan la drog, Veeren, ti dire kan Ziz dimane li kisan la ki finance la drog a Moriste. Reponse Veeren: "Pravind Jugnauth, Mahen Gowressoo et Geanchand Dewdanee." 

Ninporte ki premier ministre avek ene ti p lamour prop ti pou dire: "Fer ene appointment ar sa komission denket la! Mo p al donne mo deposition kot mo bizin defanne moi, mo lonneur, mo repitation!" Zamai li in fer sa, alor draw your own conclusions, mes chers compatriotes...

5/ In ena 2 commissions denket lor la drog a Moriste. Dan oken comission in ena oken allegation ki PTr, MMM, ou PMSD dan bizness la drog. Mai tou les 2 Commissions denket in donne details lor kouma MSM in bien profite avek larzan la drog, ziska ki aster, dimoune dire ki leader MSM meme ki finance inportation la drog...

6/ Pa blier, zavoka ti cretin, le petit Chulbul, ti ena Rs 9 millions cash dan box so loto zis avan election...Mai kouma li ene "patriote" narien pa in fer et narien pa pou fer....Veren ti dire dan commission denket ki "boukou kass" ti depense dan canpagne electoral 2014 et ki beneficiares ti Mahen Gowressoo, Geanchand Dewdanee et Pravind Jugnauth.

Ti cretin p azir kouma ene assassin ki gablous in maille li avek kouto et disan dan so la main, et li dire, "Pa moi sa, li sa!"....et pena personne apart li ki la ba...

So reference a Akil Bissessur et Bruneau Laurette dan parlman bien degoutan. Ene zavoka fletri ki pa konpran ki sa 2 la zis suspects, et oken la cour pa in condanne zot. Eski li pou ena la decence dimane exkiz a Akil Bissessur kan la cour bour sarz kont li dan dustbin? Zamai. Li pa ena ene goutte decence dan so lekor, sa ti ggt la!

Aster, ban ploks dan lopposition! Arete azir kouma ban lievres ki phare loto in paraliz zot! Kifer zot pa garde ene sa ban fotos la et brandish sa sak foi sa ti cretin la koz marsan la drog? Et kifer oken dan zot pa in dimande ziska ler ene sinp question: Ki sa marsan poisson, ki ti cretin bien kontan, ti p fer lor Wakashio? Li ti al pran ene zoli cargezon laba?

Lopposition: Nou tou kone ki nou ena ene gro bouffon kom Speaker. Zamai li pou sanze. Alor, si zot decide pou bez li ene kalotte et ene cou pied dan graines, what is the worst that could happen? I order you out? Eoula! Zot pa enkor abitier ar sa?

Aret azir kouma victimes! In ler pou kraz le boja! P.s. Ala 2 "patriotes", Lesjongard et Subasatini p rode rant dan godi Brino! Eh Pravind, koz ar zot! haha!  Paret ki Subasatini p rode ene cado [...]

Mercredi 16 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H