Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Bez sa! Zot p tro donne moi "anxiety", meme kan mo dire zot ki mo p servi nou pays!


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 5 Décembre 2020Zot ban sovaz! Ban mo ve dimoune! Zot pa ena rekonessans enver nou serviteurs du pays! Eoula! Ou pa koner ki nou la po fesse bien fine, et ninporte ki joke ki zot fer lor nou, ninporte kan zot sikane nou, Nou souffer sitan ki zis ene visit a Hemant Jangi, ki chef CCID et en meme tan li Dokter Pagla ban dan la cuisine, Ki kapav soulaz nou douleur.

Gran merci Bon Dier ki Missier Jangi la et ki li in ressi fer nou la police national vine la police zis pou bann avek la po fesse bien fine! Ene sans ki Servandersing so la po sitan fine ki zamai nou truv li, et alor li konpran souffrance ban patriots avek la po bien fine...Akoz sa ki dimoune ki in 'suicider', leve par li meme, tire so souliers, so SIM card, et brile li avek ene boite zalimet ki 3 metres depi kot so lekor in truver....

Ki ou gagner, Touria Prayag? Ou koir Lerop ici?

Laba, li ene joke natirel ki kan ene dimoune fer ene bon zafer ou meme kan li fer ene kouyonade, ou li montrer ki kalite bouffon li eter, ou li paret tro kontan,  dimoune dire " I would like to be on the drugs that he/she is on!". Et dimoune rier! Oui, rier! Seki ban fesse avek la po fine pa koner ki eter sa..parski zot kone rier zis kan larzan kokin in fini rant dan zot la guele, lerla zot riye bien fort.

Touria, Touria! Ou pa koner ki si ou traduire sa kozer ki extra commun dan ban pays civiliser, et ou met sa lor ou paz, ban fesses la po extra fine pou truv sa kom ene bon exkiz pou al plaigner avek Dr Pagla la cuisine a CCID? " « Si kelkun resi koner nom ladrog ki ban nouvo president vilaz la pe pran, fer koner siouple. Bien bizin. Question de survie" ». Eoula! Ban la pa in meme gagne letan tap pitaye Sun Trust et sot barriere, et ou gratte zot la po fine kumsa? 

Mo esperer ki si sa kouyonade la al la cour, ou zavoka pou poz ban la po fesse bien fine sa 2 questions la:

1/ Eski ou ene droguer? 2/ B LKOMM, si ou pa ene droguer, kifer ou koir ki mo p insilter ou alor?
Lot la po fesse bien fine (possib tou sa letan dan swimming pool la sa...) et so Sherry Darling p poursuiv les Ruhomally et ene lecturer pou 'anxiety'....Haha! Ki sa bobok ki in invant ene la loi en fesse kumsa, kot ene subjective feeling kouma 'anxiety' pou bizin diskiter et mizirer dan la cour? Ah oui, nou Attorney General avek so la guele kouma ene vier sousoute la! Alor, dan la cour, bizin decider kommien anxiety sa 2 la po fesse bien fine la in senti....

Mo esperer ki zavoka sa trois la aster pou dimander ki sa video kot SAJ et Lady p koz la vie belfi et Sherry Darling vine in evidence aster. Parski sa pou montrer ki foto la pa ena ene ferfoute anxiety la dan, ki sa 2 la bien 'close', ki sa 2 la bien bien proche, si seki bopere et belle mere et tou dimoune dire, vrai. A moin ki si Sherry la in vine vinaigre, b lerla sa vreman ene cause of anxiety non?

Finalman, kom ene patriote, mo parer pou aide tou ban la po fesse fine ki p fer la police perdi tro boukou letan avek zot ban zes enfantin. Li kler ki zot pa ena ene sense of humour ditou, et ki zot vreman koir ki zot kk senti Chanel number 5.

 Alor, kom ene patriote, vine guet moi, et mo pou donne zot ene gro piqure ki garanti pou fer zot fesse kontan, et zot pou kit moi avek ene gro sourire lor zot la guele...

Mo koir  c sel facon pou fer Dr Pagla la cuisine re vine bon gablou et al trap voleurs,marsan la drog, assassins, fausse serviteurs du pays, etc, en place ki p fer gater avek ban vilain la guele ki koir ki la po zot fesse tro fine. Ban 40 pourri!

Samedi 5 Décembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H