Menu

Société

Hommage de Rezistans ek Alternativ à l'avocat Rex Stephen


Rédigé par E. Moris le Jeudi 6 Avril 2023Rezistans ek Alternativ an dey. Se avek enn gran sok ek tristes, ki Rezistans ek Alternativ finn anprann dese Me.

Rex Stephen, zordi gramatin dan Rodrig. Rex Stephen finn akote Rezistans ek Alternativ divan Lakur Siprem, Privy Council ek United Nations Human Rights Committee pandan pre 18-an konba ziridik epik kont kominalism, dan sistem politik. Li finn fer tou sa kontribision-la san zame pran enn sou. Se inikman so konviksion ki finn gid li dan sa konba-la. Rezistans ek Alternativ ek lepep Moris zame pou bliye so kontribision dan konstriksion enn Nouvo Moris non kominal. 

Avek disparision sibit Me. Rex Stephen, se enn briyan intelektiel ek enn gran avoka Konstitisionel ki finn kit nou. Me. Rex Stephen sete osi enn militan de gos andirsi, dan lane 70-80, ki finn form parti Komite Santral MMM. Li ti enn manb fondater Lalit de Klas an 1982. Li ti osi enn ardan militan sindikal. A-lepok kan li ti Profeser Kolez, li finn Prezidan sindika UPSEE ek dan sa kapasite la, li ti antam enn lagrev lafaim an 1982.  Apre so letid avoka, kot li ti premie dan premie batch Fakilte de Drwa Liniversite Moris, li finn koumanse ekzerse kouma avoka, swivi par enn pasaz kouma Mazistra dan plizyer Lakour District, ziska ki li form so prop Chamber dan koumansman lane 2000. 

An Juin 2005, Me. Rex Stephen pa ti ezite enn segonn pou pran sarz konba ziridik Rezistans ek Alternativ kont klasifikasion kominal obligatwar bann kandida dan eleksion zeneral. Dan sa zour trist-la, Rezistans ek Alternativ anvi ki tou morisien konsian, ki se Me. Rex Stephen ki a-la-baz zizman istorik Balancy an 2005 ek Pronouncement United Nations Human Rights Committee an 2012 ek Ruling Privy Council an 2011.  Me. Rex Stephen finn anfet prinsipal protagonis enn bann pli gran konba konstitisionel dan listwar Repiblik Moris, post indepandans. Nou sir ki Rex Stephen pou kontinie inspir nou, pou nou amenn sa konba ki li finn koumanse, ziska viktwar final biento. 

Rex Stephen finn osi asiste a plizier bann sindika Moris, pro-bono. Parmi ena bann sindika lindistri sikriyer dan bann moman so, kouma dan mouvman lagrev 2010 ek 2014. So kontribision ziska tar dan lanwit, ti desiziv.

Rex Stephen, sete avoka ki finn defann lintere Kaya par asiste Veronique Topize, vev Kaya, tout long lanket zidisier ki ti inisie apre lamor Kaya dan selil polisier an 1999.

Apar so relasion profesionel avek Rezistans ek Alternativ, Rex Stephen se osi enn kamarad personel plizier manb Rezistans ek Alternativ. Pa pli tar ki Samdi dernie, plizier manb Rezistans ek Alternativ, ti akote li, pou selebre so laniverser 68-an. 

Rezistans ek Alternativ finn perdi enn solda ziridik, me osi enn gran kamarad.  Nou exprim tou nou kondoleans a Marie Ange, Yvonne, Audrey, Charles, tout lafami, e tou pros Rex Stephen.

Jeudi 6 Avril 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H