Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Lespas kreasion : kan nou ouver laport partaz

  Mo finn gagn lokazion pas enn lapremidi avek enn artis dan so latelie. Malgre so zenn laz, nou finn konekte lor enn bann size ki dabitid, pa gagne avek lezot artis. Ki savedir liberte...

[Bebet Lanwit] Dodo baba v/s Laglwar

Mo rapel kan mo ti tipti, le 31 Desam, mo zorey ti kole ar radio pou kone ki sann-la pou gagn disk de lane. A lepok, ti ena zis MBC radio. Dimounn ti pe avoy zot preferans par let. Mazine ki...

[Bebet Lanwit] Enn lane ale, enn lot aparet

Lafin lane se souvan moman kot nou fer enn bilan lane ki fek pase ek sirtou nou fer enn lalis- wi, enn long lalis ! - bann rezolision ki nou bizin pran pou lane ki pe vini. Me eski zot finn rann zot...

[Bebet Lanwit] Bonn aniverser filoumoris com !

Le 12 Desam 2017, sit filoumoris.com ti lanse. Pou rapel, Philippe de Magnée kree sa sit Internet la pou ki nou gard enn tras lamizik Losean indien. Ladan, li finn met tou so bann kolektaz ek...

[Bebet Lanwit] Ti nek zis bizin…

Dernie resansman dan Moris finn montre ki plis ki 80% popilasion pei ena langaz kreol kouma premie langaz ki zot koze. Sa se zis enn kestion sif. O-dela sa sif-la, ena plizier kiksoz ki inportan met...
1 2 3