Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] LANBELI

Yer, kikenn inn dir mwa ki li pa kontan poezi. Pou sa dimounn-la, enn poem li tro ferme, tro expoz limaziner oter-la. Pou mwa, poezi, samem ki permet mo lespri vwayaze. Bann mo pran bann sans ki zis...

[Bebet Lanwit] : Nelzir Ventre : Enn rakonter-santer ki pe disparet dan nou memwar…

Dan mem lepok kot Ti Frer ti pe sant ‘Roseda’, ti ena enn lot santer sega ki ti pe fer letour Moris e anim bann sware sega; Nelzir Ventre. Azordi, bien tigit dimounn ankor rapel li. Parey kouma...

[Bebet Lanwit] : Kit enn tras lor ou pasaz…

An Desam 2017, Philippe ‘Filou’ de Magnée, enn inzenier son depi Belzik lans enn sit internet-  www.filoumoris.com - kot lemond antie kapav ekout plis ki 40 an lamizik losean indien. Philippe...
1 2 3