Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Lakaz, enn drwa sa !

Lontan mo pa gagn enn Samdi gramatin trankil kot kapav pran letan al aste dipin so dan boulanzri e deside ki fim kapav gete lor Netflix! Boulanzri ki mo kontan inpe lwin depi lakaz me se enn vre...

[Bebet Lanwit] Seki tousala pe kasiet…

Depi Merkredi 1e Me, depi meeting gouvernman dan Vacoas, enn sel koze ki pe sirkile: ‘Kouma enn Premie Minis kapav koz koumsa ?’ Anou sey dekortik agos-adrwat so deklarasion. Pou rapel, nou Premie...

[Bebet Lanwit] Dan lakorite nou avanse

Aster ki bann festivite otour lindepandans finn fini. Fedartifis finn ekler lesiel morisien. Lor boukou loto, lor sime, partou nou drapo ti pe flote. Ki reste azordi ? Ki zafer ki kontign nouri...

[Bebet Lanwit] Aret dir ‘Kot nou pe ale ?’… Nou anplin ladan !

Sa semenn-la finn marke par bann levennman ki konsern lavenir nou pei, nou bann zenn. Koumansman lasemenn se lanons bann rezilta HSC ek ousi bann lorea. Saki finn resorti de bann interview...

[Bebet Lanwit] Lespri maroner

Zegwi later pa arete Kas to lasenn mo frer Ras to dinite Tras enn lot sime   Les to panse marone Dan fin fon to lam Pran sime zepeng To pou konn to zistwar   Pa les lezot blok twa...
1 2 3