Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Dan lakorite nou avanse

Aster ki bann festivite otour lindepandans finn fini. Fedartifis finn ekler lesiel morisien. Lor boukou loto, lor sime, partou nou drapo ti pe flote. Ki reste azordi ? Ki zafer ki kontign nouri...

[Bebet Lanwit] Aret dir ‘Kot nou pe ale ?’… Nou anplin ladan !

Sa semenn-la finn marke par bann levennman ki konsern lavenir nou pei, nou bann zenn. Koumansman lasemenn se lanons bann rezilta HSC ek ousi bann lorea. Saki finn resorti de bann interview...

[Bebet Lanwit] Lespri maroner

Zegwi later pa arete Kas to lasenn mo frer Ras to dinite Tras enn lot sime   Les to panse marone Dan fin fon to lam Pran sime zepeng To pou konn to zistwar   Pa les lezot blok twa...

[Bebet Lanwit] Lespas kreasion : kan nou ouver laport partaz

  Mo finn gagn lokazion pas enn lapremidi avek enn artis dan so latelie. Malgre so zenn laz, nou finn konekte lor enn bann size ki dabitid, pa gagne avek lezot artis. Ki savedir liberte...

[Bebet Lanwit] Dodo baba v/s Laglwar

Mo rapel kan mo ti tipti, le 31 Desam, mo zorey ti kole ar radio pou kone ki sann-la pou gagn disk de lane. A lepok, ti ena zis MBC radio. Dimounn ti pe avoy zot preferans par let. Mazine ki...
1 2 3