Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Ti nek zis bizin…


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 16 Novembre 2018

Dernie resansman dan Moris finn montre ki plis ki 80% popilasion pei ena langaz kreol kouma premie langaz ki zot koze. Sa se zis enn kestion sif. O-dela sa sif-la, ena plizier kiksoz ki inportan met divan. Ki manier nou exprim nou panse dan seki nou apel nou lang maternel ? Ki manier nou explik bann konsep difisil ? Ki manier nou exprim panse ki dan enn lot langaz dan nou lang maternel ?
Michel Ducasse, poet, finn sorti Enn bouke bwa tanbour le 28 Oktob 2017 e sa liv-la se enn vre bizou langaz. Le 28 Oktob se enn dat sinbolik parski se sa zour-la ki nou selebre zourne internasional lang ek kiltir kreol. Michel Ducasse finn swazir bann poem an Angle ek an Franse ki finn mark li e li finn tradir zot an Kreol Morisien. Baudelaire, Tagore, Prévert, Senghor, Aragon…[Bebet Lanwit] Ti nek zis bizin…
Dan sa liv-la, nou konpran tou difikilte ki ena dan tradiksion depi enn lang etranzer a Kreol Morisien. M. Ducasse, kouma enn sef lorkes, tradir melodi inisial e amenn sa an Kreol.

Poem ‘Il n’aurait fallu’ ki finn ekrir par Louis Aragon vinn ‘Ti nek zis bizin’
 
Ti nek zis bizin
Ankor enn sagrin
Pou mo zwenn lamor
Me enn ti lame
Inn pran mo lame
E sanz mo dekor
 
Ki sa zoli fler
Ki’nn redonn kouler
Bann zour, bann semenn
So realite
Tou limansite
Lemond so domenn
 
Mwa ki dan lavi
Toul’tan ti fremi
Ar souf lakoler
Zis ar de lebra
Mo’nn reisi gagn draw
Enn gran kolie ler
 
Enn kares soley
Enn zes dan somey
Enn leze frolman
Enn souf depose
Enn tras laroze
Lor zepol, dousman
 
Enn fron dan lanwit
Pou rev enn laswit
De lizie ouver
Lerla tou vinn vre
Lorizon briye
Sanz mo liniver
 
Enn zoli zardin
Dan lerb gramatin
Kot vervenn fleri
Mo leker anfin
Renet ar parfin
Ki transform lavi
 

‘Ti nek zis bizin’, Enn bouke bwa tanbour, Michel Ducasse, 2017.
‘Ti nek zis bizin’, Enn bouke bwa tanbour, Michel Ducasse, 2017.

Vendredi 16 Novembre 2018


LES PLUS LUS EN 24H