Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Seki tousala pe kasiet…


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 3 Mai 2019

Depi Merkredi 1e Me, depi meeting gouvernman dan Vacoas, enn sel koze ki pe sirkile: ‘Kouma enn Premie Minis kapav koz koumsa ?’Anou sey dekortik agos-adrwat so deklarasion.

Pou rapel, nou Premie Minis finn ena bann parol sinis, ranpli ek souzantandi, dekore ar enn gran sourir. Li demann lasistans, bann zom ek bann fam, si zot ti pou alez met zot madam ou zot tifi dan mem lasam ki enn de bann dirizan bann lezot parti, sipa zot ti pou fer ‘sa bann-la’ konfians. Lasistans aplodi, riye. Nou Premie Minis krwar li finn mark enn gro pwin !

Sof ki, se pa bann parol ki nou atann de enn Premie Minis. Nou kone ki nou lasenn politik ranpli ek piyanter, ek bann kou ba, bann transfiz, bann roder seke. Nou kone ki ena parlmanter ki pa kapav tini zot bann pilsion ; swa zot denigre zot bann adverser, swa zot fer foto limit porno. Nou kone ki ena finn deza tret fam de ‘femel lisien’, ‘pitin’, nou kone ki ena finn deklar lazourne le 8 mars kouma ‘Zourne Internasional bann Madam’ parski paret inpe tro vilger dir ‘fam’.

Nou konn tousala e nou ankor soke ki enn Premie Minis fer bann alizion sexiel dan enn meeting zour ki pe selebre bann travayer ?

Dan nou sosiete lagangrenn nou gagn sa bann malpropte ki nou bann dirizan vomi par gob swa dan meeting, swa dan renion noktirn, swa dan konferans de pres. 

Li kler ki saki Premie Minis finn dir li degoutan e sa reflet sexism bann dirizan. Me seki plis intrig mwa se plis onivo linkonsian. 

Nou Premie Minis pa finn eli a sa pozision-la par elektora. Li finn pas par enn sime kas-kontour ki so papa finn koltare pou li. Alor, li pe bizin prouv par tou mwayen ki se li ‘mâle alpha’ so parti e so gouvernman. So deklarasion demontre so febles psisik lor sa size-la. Parski anfas, li ena kikenn ki pa per pou dir ‘bizin ena klas pou fer kouma mwa’. 

Dan so demars pou demontre so pwisans…sexiel, ‘de mâle’, li al ziska koumadir demann bann dimounn dan lasistans ‘fer mwa konfians, met ou fam ek ou tifi dan mo lame, dan mo lasam.’ Kan li dir ‘mo les zot reflesi ar ki sann-la zot fer konfians’, li plis anfons limem. 

Lafin so diskour finn fer mwa gagn pitie pou li. Wadir li pe bizin neseserman fer lemond kone ki li enn vre zom. E sa finn fer mwa pans ki li pe bizin rasir limem lor so bann kapasite antan ki zom, mari, papa, dirizan enn parti e Premie MInis.

Sa bout so diskour-la extremman interesan pou reflesi lor enn pwin psikanalitik. Seki nou dir kasiet anfet boukou kiksoz ki nou pa pe kapav regle dan nou lavi…

Misie Premie Minis, si mo ena enn mesaz pou ou se ki pa neseser regle ou bann problem personel ek anvlop li avek enn papie kado politik. 

Mo prefer pa koz lor silans Minis Fam…nou gard sa pou plitar !

Vendredi 3 Mai 2019


LES PLUS LUS EN 24H