Menu

Culture

[Bebet Lanwit] Salam rakontèr ! Enn omaz a Daniel Honoré.


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 18 Octobre 2018

Boukou dimounn konn sa proverb afrikin la : Kan enn griyo mor dan Lafrik se koumadir enn bibliotek ki pe brile. Azordi mo finn ankor resanti sa kan mo finn tann lamor Daniel Honoré, ekrivin ek konter Renione.[Bebet Lanwit] Salam rakontèr ! Enn omaz a Daniel Honoré.
Premie fwa mo tann so nom se dan enn kour Literatir Kreol dan liniversite. Nou an 2001. A lepok, ki li dan Moris ou Larenion, ti ena sa gran deba lor lintrodiksion kreol dan lekol. Pou rapel, Larenion ti pe koumans reflesi lor formasion bann profeser lekol e ousi lor preparasion pou enn CAPES kreol.

Se dan sa kontext bien presi ki mo dekouver gran travay ki Daniel Honoré ti pe fer depi boukou lane. Fervan defanser langaz kreol, li ti krwar dan lansegnman pa zis langaz me ousi kiltir renione. Parski samem ki fer rises enn pep; so patrimwann imateryel.

Apartir 1979, Daniel Honoré finn pibliye bann liv poezi, bann roman, bann rekey nouvel, enn liv lor bann proverb, lezand, zedmo ek kont, enn liv lor bann siperstision ek anfin enn diksioner bann expression kreol. Lao tousala, li ti gagn letan kontign travay kolektaz bann eleman nou literatir oral.

Mem laz ti pe rantre, li pa ti aret transmet saki li kone. Li finn anim bann staz formasion ‘rakontèr zistwar’ parski bann kont kreol akote lefet ki bizin met zot an-ekri, bizin ousi rakonte e sa…bizin konn fer sa! Parey bann ‘gramoun’ ki ti pe rakont bann zistwar, ena azordi tou enn zenerasion zenn artis dan Larenion ki finn forme pou konn bann teknik ‘rakontaz’.

Kan nou mazinn vites ki nou sosiete pe swadizan evolie, lamor enn par enn de bann depoziter enn savwar, nou gagn enn santiman lirzans. Enn lirzans remet lord dan nou bann priyorite. Ki nou pe transmet nou bann zanfan ? Ki kiksoz pou permet nou bann zanfan anrasinn zot dan later kot zot pe viv ? Ena enn gran sazes dan nou patrimwann imateryel. Bann kont, bann zedmo par exanp kontenir bann valer ki li nou responsabilite transmet ek disemine.

Ena ousi enn gran reflexion ki nou bizin amene antan ki pep lor fondman langaz kreol, lor so linportans dan devlop kapasite panse. Antouka dan Larenion, Daniel Honoré finn les enn gran leritaz.

So langazman dan defann ek promouvwar langaz kreol pou reste e bann zenerasion fitir pou kapav resours zot ladan. Adié Misie Honoré e mersi parski ou pou rest enn zarboutan kiltir renione e enn lexanp pou bann lezot lil kreolofonn.

https://www.youtube.com/watch?v=rCV-Rb9Bf_0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QZZyy-VwjCTTBSQtV-Z4BG4jQ8uMqtDYXuj3041TdnfBP2Z86RucZEY8

Jeudi 18 Octobre 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H