Menu

Culture

[Bebet Lanwit] SANTE !


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 31 Août 2018

An 2016, Bob Dylan, enn santer amerikin gagn Pri Nobel Literatir. Ziska la, boukou dimounn pa ti estim linportans bann text sante. Sa Pri Nobel la finn redonn prestiz a enn sekter ki preske touletan asosie zis ar lamizman : lamizik.[Bebet Lanwit] SANTE !
Bann oter ek santer se bann vre temwin lavi ki pe deroule. Zot bann text se refle nou sosiete. Anfet, kikenn kapav konpran enn sitiasion a enn moman done dan listwar, kan li ekout enn sante. Li gagn linfliyans estetik lepok-la me sertennman ki ti pe deroule dan sa letan- la.

Sante ‘Pitifi’ par Zul Ramiah fer parti bann sante ki koumadir tir foto sitiasion fam ek ousi sitiasion ekonomik nou pei koumansman lane 1980.
 
 
PITIFI- ZUL RAMIAH
 
Pitifi akote ou ale ou ti korbey dan lame
Mo mama avoy mwa bazar pou mo al sers kamaron
Kamaron to pa ti gagne to ti gagn zis so lakok
So lakok vol dan lezer ti frer ti ser badine
 
Bate ou tanbour tanbourye bate ou tanbour
Bate ou tanbour tanbourye
Dan lakaz mama pena manze (2)
 
 
Pitifi akote ou ale ou ti lakord dan lame
Mo mama avoy mwa montagn pou mo al sers dibwa brile
Me dibwa to pa ti gagne montagn-la ti bare
Partou kot lizie gete lisien fizi ti veye
 
Bate ou tanbour tanbourye bate ou tanbour
Bate ou tanbour tanbourye
Dan lakaz mama pena dife (2)
 
Pitifi akote ou ale ou met lake bor sime
Mo mama avoy mwa lizinn pou mo travay lor masinn
Me travay ki to ti travay etranze la ti tir lay
Zonn frans amenn zonn soufrans pou bann tifi nou pei
 
Bate ou tanbour tanbourye bate ou tanbour
Bate ou tanbour tanbourye
Dan lakaz mama nou pa ere (2)
 
Pitifi akot ou sorti lapli bate dan leker
Mo mama avoy mwa larad lizour leve mo retourne
To lekor vol lor larad dibwa diamamou pou gran misie
To leker vol lor larad ti frer ti ser badine
 
Bate ou tanbour tanbourye bate ou tanbour
Bate ou tanbour tanbourye
Dan lakaz mama ena manze (4)
 
 

Vendredi 31 Août 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H