Menu

Culture

[Bebet Lanwit] Nou pei malad…


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 30 Novembre 2018[Bebet Lanwit] Nou pei malad…
Revoltan. Pena lot mo pou dekrir violans kont fam, sirtou kan li antrenn lamor. Trwa dernie semenn, 3 fam finn mor dan bann kondision atros.

Enn premie perdi lavi de-trwa zour apre ki finn trouv li preske touni lor sime avek bann tras brile lor so lekor. Fam-la rann lam dan ICU lopital. Ziska ler pankor kone ki finn arive. Lapolis pe soupsonn enn ‘foul play’. So fami dir ki so ‘latet pa ti tro bon’… Rezilta se ki li finn mor san mem rakont so kalver.

Enn deziem, brile dan so lakaz par so konzwin ki finn trangle li avan met dife dan lakaz. Dapre lanket, lom-la pa finn aksepte ki zenn fam-la pe kit li.

Enn trwaziem, mor trangle par so mari, ki finn avwe ki li finn touy so fam.

Sa trwa krim-la, espase lor trwa semenn, fer nou mazinn ki kantite lot fam pe sibir violans, deryer laport lantouraz zot lakaz. Eski bizin ankor kanpagn konsiantizasion pou aret violans kont fam ek ousi kont zanfan ? Ki kantite pou dir ? Ki kantite billboard pou kav mete ?

Anfet, nou pei malad !

Viol, ladrog, aksidan, touye, koripsion…samem ki nou tande toulezour.

Sa bann orer-la fer pas lor segon plan bann zoli kiksoz ki pe deroule dan pei, kouma linisiativ Sofap pou redonn kouler bann kartie, kouma sa zenes ki finn mont enn lantrepriz non-likratif (Island Bio) ki permet reinsersion bann kondane atraver enn zardin kominoter, kouma sa bann dimounn ki pe donn zot letan ek lenerzi dan lakonpagnman bann dimounn ki depandan lor ladrog e ki anvi sorti depi sa lanfer-la, kouma sa bann artis ki pe servi zot lavwa pou redonn lespwar dimounn.

Nou partaz azordi enn sante ki apel ‘Mo pei malad’ ki finn paret lor album Yapana (Richard Beaugendre).

Enn ti lil flote dan larm
Personn napa trouve
Alim dife pou met lanbians
Samem ki ena tout lazourne
Pei malad
Otan dokter
Pa kapav fer nanye
Bann lapriyer anvol dan ler
Pou exterminn lamizer…
 
https://www.youtube.com/watch?v=VpSk6ttlT2M

Vendredi 30 Novembre 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H