Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] : Nelzir Ventre : Enn rakonter-santer ki pe disparet dan nou memwar…


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 2 Novembre 2018[Bebet Lanwit] : Nelzir Ventre : Enn rakonter-santer ki pe disparet dan nou memwar…
Dan mem lepok kot Ti Frer ti pe sant ‘Roseda’, ti ena enn lot santer sega ki ti pe fer letour Moris e anim bann sware sega; Nelzir Ventre.

Azordi, bien tigit dimounn ankor rapel li. Parey kouma bann kont, kontinn, sirandann, sa personaz atipik zistwar nou lamizik pe disparet dan bann memwar. Ki sann-la Nelzir Ventre e kifer li inportan nou pa bliye li ?

‘Ton Nelzir’, kouma dan so vilaz Poudre d’Or dimounn ti apel li, ti enn peser. Kan li pa lor lamer, li ti rakont bann zistwar, zwe ravann dan bann sware sega. Li ti ousi enn ‘marker’- li ti mark frwa, tir foulir, mark tanbav.

Kestion ki mo finn touzour poze, se kifer dimounn pa konn li azordi, kifer nou pena enn lanrezistreman ? Sa kestion-la finn vinn deplizanpli prezan dan mo latet kan an 2007, mo lir liv ‘Stars and Keys : Folktales and Creolization’ par Lee Haring, enn iniversiter amerikin ki finn fer bann long interview ek Nelzir Ventre. Dan mem lepok, Marclaine Antoine fer mwa ekout enn lanrezistreman ki li ti ena. Sok ! Pou premie fwa, mo tann seki bann dimounn lontan ti apel ‘sega gro pile’ ! Si nou konn inpe zistwar sega, nou kapav konpran kifer sa form sega la pa finn sirviv…

Nelzir Ventre ti pe fer form pli mistik sega. Sega gro pile, ti pe zwe pandan bann veye lamor. Andan lakaz ti ena lapriyer konvansiel, deor ti pe fer sega gro pile. Sa form sega la ti pe zwe avek bann baton avek enn ritm ki fer rant dan trans. Ti pe invok bann lespri, enn parmi ti ‘Babani’.

Nou bizin gard enn tras so pasaz dan nou memwar kolektif, sirtou ki aster sega tipik li enn patrimwann mondial e ousi parski ena ankor boukou kiksoz ki nou bizin aprann lor bann tradision ki antour pratik ek performans sega.

De zistwar ki nou kapav ekoute : http://filoumoris.com/nelzir-ventre-inedits-mbc/
 

Crédit photo: Filouris
Crédit photo: Filouris

Vendredi 2 Novembre 2018


LES PLUS LUS EN 24H