Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Lespas kreasion : kan nou ouver laport partaz


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 17 Janvier 2019 
Mo finn gagn lokazion pas enn lapremidi avek enn artis dan so latelie.

Malgre so zenn laz, nou finn konekte lor enn bann size ki dabitid, pa gagne avek lezot artis.

Ki savedir liberte kree ? Dan ki mezir nou kreasion lib ? Souvan, nou dir ki nou kree- lamizik, lapintir, etc.- pou ki lezot dimounn apresie, pou ki nou export nou lar. Lerla, eski nou pa kondisione par regar ki lezot pou port lor nou kreasion ?

Eski finalman, nou p arant dan enn sistem komande par nesesite lor enn lasenn ou fer enn expozision ?

Ala inpe bann kestion ki nou finn poze, bann dialog ki finn re-alim enn laflam lekritir dan mwa.

Repran lesouf
Travers dezer
Eklat baryer
Revolte lespri
Enn tristes dan rebor lalev
San parol pou adousi lespri
Lespwar lamour
Gardien leker
Samem bousol
Lor santie lanvi
Lor sime lavi
Niaz lour lor latet
Loraz zekler menase
Lalang leze an-plimaz
Papiyon virvolte dan vant
 
Mersi Gaël Froget !

Jeudi 17 Janvier 2019


LES PLUS LUS EN 24H