Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] LANBELI


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 9 Novembre 2018

Yer, kikenn inn dir mwa ki li pa kontan poezi. Pou sa dimounn-la, enn poem li tro ferme, tro expoz limaziner oter-la. Pou mwa, poezi, samem ki permet mo lespri vwayaze. Bann mo pran bann sans ki zis mo tousel konpran. Dezir partaz enn poem, se enn ouvertir ver lezot. Fer dimounn ki pe lir, mem si li pou enn ti moman, partaz mo regar lor lemond, bann mo ki pe navig dan mo panse. ‘Lanbeli’ se enn poem ki koz lor sa bann santiman kontradiktwar ki anim nou kan nou avek kikenn ki nou kontan…[Bebet Lanwit] LANBELI
Dan lanbeli vwayaz lamour
Leker bate for-for
Pou reisi dir limansite to regar
Langaz dan ki mo finn ne
Pe dir grander enn boner
Enn ale-vini
Anba-lao
Inpe rouz-rouz
Inpe roz-roz
Sak sourir se enn rezon pou selebre
 
Dan lanbeli vwayaz lamer
Lespri dan lamayaz
Pou reisi dir profonder to parol
Dan sa langaz kot mo lonbri antere
Enn tourne-vire
Anba-lao
Inpe ble-ble
Inpe roz-roz
 
Kan niaz leker disparet
Ena zis mo langaz
Pou dir mo boner
Pou dir mo lankraz
Dan enn zistwar ki nou partaze

Vendredi 9 Novembre 2018


LES PLUS LUS EN 24H