Menu

Culture

[Bebet Lanwit] Kouraz get pli divan


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 23 Novembre 2018[Bebet Lanwit] Kouraz get pli divan
231 KM, se distans ant Moris ek Larenion. 40 minit an mwayenn par avion. Larenion, depi Samdi 17 Novam, pe viv enn bann moman bien difisil. Ena enn soulevman popiler akoz ogmantasion pri lesans.

Manifestasion ‘gilets jaunes’ se enn mouvman antie Lafrans. Enn mouvman pasifik ki finn gagn enn rele ase inedi enn fwa lanwit vini. Dan aswar, enn bann dimounn, laplipar zenes desid pou kraz partou, bril poubel, defons bann magazin ek sipermarse…

Pou ki kiksoz koumsa arive, se pa dan enn zour ki sa kalite laraz-la monte. Se ilistrasion enn franz lasosiete ki finn plin, ki pe gagn difikilte zwenn de bout.

Kestion ki neseser poze se ki manier bann gouvernan pou reazir? Eski olie get bann problem dan so globalite, zot pou sinpleman zel ogmantasion pri lesans?

Dan Moris, nou ousi pre ar enn soulevman popiler. Delo nepli ena dan plizier kartie. Kamion delo pase, me wadir get figir pou distribie. Delo se enn drwa e non pa enn privilez !

Ankor enn fwa, pou nek zis kolmate olie get nou sistem fournitir delo dan enn manier pli larz. Bann problem ki dimounn pe gagne antie lemond, pe kale ar desizion bann dirizan ki pe get zis dan enn kourt term. Kifer sa ?

Lemond pe viv dan enn lepok kot tou insertin- Deregleman klimatik, plastik dan lamer, lekonomi frazil. Ousi, nanye pa paret stab ki li politikman ou sosialman. Tou volatil. Avek konplexite bann sistem ekonomik, ek enn teknolozi ki pe diriz nou lavi, ena enn anbigwite dan model ki an-viger.

Sa fer rapel term VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) ki servi dan liniver management.
Sa kontext bien partikilie dan listwar limanite fer ki bann lide pli fou (dan so sans negatif) trouv bann partizan. Ena enn lespes nekrofili politik kot ena sa pasion pou bann vie lide. Enn fenomenn mondial kot nou trouv bann Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini, Duterte pran pouvwar e non pa responsabilite enn pei.

Ala defi ki nou ena. Li neseser ki sakenn konpran bann lanze ki depas so lakaz, so lavil, so pei. Sakenn bizin ouver so lizie e pa ezite pou kestionn bann pratik an-viger dan so pei. Pran lelan pou ki nou reisi navig dan sa lemond-la. Pou ki dime nou zanfan kapav respire. Pou ki dime lemond ankor kapav nouri zot.
 

Vendredi 23 Novembre 2018


1.Posté par Zao le 30/11/2018 12:53 (depuis mobile)
Ce combat est un combat qui depasse l individualisme la hausse du prix du carburant a ete le detonateur.... il est question d un monde meilleur pour nos enfants avec des valeurs humanistes on peut rever?

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H