Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] : Kit enn tras lor ou pasaz…


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 26 Octobre 2018[Bebet Lanwit] : Kit enn tras lor ou pasaz…
An Desam 2017, Philippe ‘Filou’ de Magnée, enn inzenier son depi Belzik lans enn sit internet-  www.filoumoris.com - kot lemond antie kapav ekout plis ki 40 an lamizik losean indien.

Philippe finn swazir pou met an-avan enn parol sante Bam Cuttayen ‘kit enn tras lor ou pasaz’ parski se sa ki vokasion so sit internet : demontre ki lamizik permet bann pep anrasinn zot dan enn zistwar e ousi li permet ki zenerasion ki vinn apre rekonekte ek sa zistwar-la.

[Bebet Lanwit] : Kit enn tras lor ou pasaz…
Sa inzenier son la finn fer plizier vwayaz dan losean indien depi koumansman bann lane 1980. Nou kapav mazinn difikilte ek lexpertiz teknik ki ti ena dan sa bann lane-la pou anrezistre enn album. Li zwenn Group Ziskakan dan Larenion kot li anrezistre album ‘Bato fou’.

Dan Moris, li anrezistre sante anblematik tou enn zenerasion, ‘Krapo kriye’ depi Group Latanier. Li ousi fer lanrezistreman dan bann sware sega tipik, par exanp ‘Grup zanfan Ti Rivier avek Josiane Cassambo.

Li revinn dan losean indien otour 2004 pou enn seri lanrezistreman lamizik losean indien pou label Takamba (Larenion). Kouma pre ar nou, li vinn Moris pou akonpagn group Abaim dan so demars valorizasion patrimwann mizikal ek ousi lezot group lamizik.

[Bebet Lanwit] : Kit enn tras lor ou pasaz…

Spesialite Philippe de Magnée se bann lanrezistreman ‘live’ aswar kan pena boukou tapaz e ki silans lanwit permet enn meyer rezonans. Bien tigit inzenier son ena kapasite fer sa !
An Desam sit-la pou fet so 1 an e finn anrisi par bann album depi bann lil losean indien ki li sega tipik, maloya, romans… Pandan sa 1 an la, filoumoris.com finn grandi e ena aster otour 4400 tit e plis ki 1400 tit inedi !

Azordi, nou fer zot dekouver enn pepit lor ki trouv lor sa sit-la, Nelzir Ventre :

http://filoumoris.com/nelzir-ventre-inedits-1975/

Nou pou gagn lokazion, semenn prosenn koz inpe plis lor Nelzir Ventre. Rest konekte !

Vendredi 26 Octobre 2018


LES PLUS LUS EN 24H