Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Enn lane ale, enn lot aparet


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 28 Décembre 2018

Lafin lane se souvan moman kot nou fer enn bilan lane ki fek pase ek sirtou nou fer enn lalis- wi, enn long lalis ! - bann rezolision ki nou bizin pran pou lane ki pe vini.
Me eski zot finn rann zot kont ki ena bann kiksoz ki kontigne rest lor nou lalis rezolision depi sipa 5 ou 10 an ? Koumadir, sa fer nou santi mwins kilpabilite.Lor mo lalis toule lane ena :
  1. Fer lexersis toule zour
  2. Aret leve aswar ek manze
  3. Pas plis letan avek lafami
  4. Pa rest plis ki 2h par zour lor Facebook
  5. Manz legim dan sak repa
Biensir, pandan mwa Zanvie reisi fer tousala me kouma Fevriye arive, bann rezolision-la perdi dan tourbiyon lavi.

E si sa lane-la, nou sey met bann rezolision ki mwins santre lor nou e ki al plis dan ameliorasion nou sosiete ? Ala de-trwa ki nou kapav sey aplike.
  • Interes nou plis lor bann diferan manier nou kapav protez lanvironnman
  • Fer nou bann prop resers lor bann size aktialite
  • Kree enn ti potaze
  • Explik nou zanfan linportans prezerv nou patrimwann
  • Aste plis bann prodwi lokal
 
Pou ki enn rezolision vinn enn realite, nou bizin azir par letap, tipa-tipa. Sak zour nou fer enn ti bout.

Kapav lafin lane nou pou trouve ki se pa kiksoz ki bizin fer zis dan enn lane me toutlong enn lavi !

Antouka, mo swet zot tou enn zoli lane 2019 ! Nou rezwenn ! E pa bliye zot bann rezolision !

Vendredi 28 Décembre 2018


LES PLUS LUS EN 24H