Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Dodo baba v/s Laglwar


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 10 Janvier 2019Mo rapel kan mo ti tipti, le 31 Desam, mo zorey ti kole ar radio pou kone ki sann-la pou gagn disk de lane.

A lepok, ti ena zis MBC radio. Dimounn ti pe avoy zot preferans par let. Mazine ki kantite tem ti pe bizin kole pou ki nou sir ki sante ki nou pli kontan pase !

Azordi, ena plizier radio ki ena zot lalis e zot fer zot prop seleksion e an Desam 2018, dan tou radio ti ena 2 sante ki ti mobiliz latansion tou oditer :Dodo baba’ ek ‘Laglwar’.

Ziska dernie ler, dimounn ti ankor pe diskite kifer bizin swazir enn e pa lot-la. Latansion finn fokalize lor zis sa 2 sante-la.

Lor radio, zot ti pe tourne enn zourne. Sipa enn, lot-la.

Finalman, se ‘Laglwar’ ki finn pase lor tou radio.

Sa batay pou disk de lane finn fer mwa pans detrwa kiksoz. An premie, se linportans klip video enn sante far ki lor enn album.

Toulede klip finn partaze enn milie fwa lor bann rezo sosio. Zot laspe estetik bien interesan e enn vre lindistri pe ouver. Me komie dimounn kone lor ki album ‘Laglwar’ ou ‘Dodo baba’ trouve ? Eski enn artis ou enn group kondane pou met an-avan enn sel morso ki lor so album ?

Answit, lapor media dan valorizasion sa 2 sante-la li enorm ! Dayer ‘Dodo baba’ finn amenn sa lapor-la dan enn lot nivo parski se lexpress.mu ki fer so klip video !

Anfin, ki plas ena pou bann lezot artis ? Deza ki deplizanpli rar tann lamizik Moris lor radio, si aster si an Desam tann zis 2 ou 3 morso morisien, li pa enn sitiasion zist pou lezot.

Mo ti pou kontan fini par dir ki sa 2 sante-la, zot lor 2 rezis diferan. Enn se enn sega lanbians e lot-la se enn seggae. Sa montre dinamism ki existe lor lasenn lamizik 

Jeudi 10 Janvier 2019


LES PLUS LUS EN 24H