Menu

Culture

[Bebet Lanwit] Diego !


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 6 Septembre 2018[Bebet Lanwit] Diego !
Azordi Zedi 6 Septam 2018, se dernie zour bann odision dan lakour internasional lazistis dan La Haye pou konn verdik lor dekolonizasion Sagos.

Depi deportasion bann Sagosien, apartir 1967, bann santer, ekrivin, iniversiter pa finn aret kriy linzistis anver sa pep ki finn derasine.

Nou finn swazir pou partaz extre trwa sante, trwa lepok diferan, pou montre ankor enn fwa ki bann text sante se ousi bann zarm pou konbat tou seki pa pe deroul korek dan nou sosiete. Bann santer, lerla, vinn bann anbasader ki konsiantiz dimounn lor bann gran lanze nou sosiete, nou lemond.
 
 
‘Diego’ Bam Cuttayen (1980)
 
Diegooooooo
Diego, Diego Garcia
To kouma enn laliann anpwazone
Ki pe file dan nou losean
Diegooooooo
Diego, Diego Garcia
To kouma enn laliann anpwazone
Ki pe file dan nou losean
 
Losean kot tou bann zwazo ek tou bann plant
Ti ape respire ek fasilite
Pep derasine
Pep exile
Pep derasine
Pep exile
 
Laba dan loksidan
Bann gran misie ape fit zot ledan
Pou kontigne bwar pep tier-mond so disan
Pou sovgard nou lintere
Kouma bann leg zot finn poze
E zordi nou finn vinn zot prizonie
(...)
 
 Bam Cuttayen: https://www.youtube.com/watch?v=XlyPTNsSFHs


‘Diego’- Cassiya (1996)
 
(...)
Pa ti mank manze laba
Isi misie laboutik si pena larzan pa manze
Non, pa ti mank nanye laba
Zot paradi finn vande
Donn zot zot neseser

Get zoli tizil perdi
Kit bann gran fami laba
Kiltir disparet
Vreman sa fer leker fermal
Kan Fet lamor finn arive
Enn bouke fler pena pou zot
(...)
 
Cassiya: https://www.youtube.com/watch?v=PGRN50P6PB0
 

‘Diego’ Zulu (2011)
(...)
Finn negosie zot destine
Lor enn ti-bout papie
Pa finn gagn drwa pou dir nanye
Lezot ki deside
Pran zot pei
Pran zot patri
Ranplas li par bann fizi
Promes ki zame inn tini
Fer zot trap labouzi
 
Diego Garcia
Diego Garcia
Diego Garcia
Diego Garcia
Lam inn res laba
(...)

Zulu: https://www.youtube.com/watch?v=XD54t0e15ow

Jeudi 6 Septembre 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H