Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Dan lakorite nou avanse


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 14 Mars 2019Aster ki bann festivite otour lindepandans finn fini. Fedartifis finn ekler lesiel morisien. Lor boukou loto, lor sime, partou nou drapo ti pe flote.

Ki reste azordi ? Ki zafer ki kontign nouri nou, antan ki Morisien ?

Yer, mo’nn perdi mo sime dan Port-Louis. A enn moman, mo finn bizin aret kikenn e demann li larout. « Tourn agos, apre al drwat ziska ou trouv batiman X, lerla zis apre batiman-la ena enn ti sime. Ladan mem sa. »

Mo finn plis inpresione par fason ek lantouziasm ki sa dimounn-la finn donn so explikasion ki explikasion-la limem. Aswar, mo’nn panse ki azordi, dan Moris, ou ankor kapav demann dimounn ou sime si ou finn perdi. Li enn zafer natirel.

Ousi, mo’nn santi mwa ‘kot mwa’ parski mo pe koz mem langaz ki dimounn-la e nou partaz mem kad referans. 

Sa ti lexanp-la kapav ilistre sa mo ki inpe difisil pou tradir dan enn lot langaz : lakorite.

Tou Morisien kapav donn enn lexanp lakorite. Kan ou ena pie banann kot ou, e ki li raporte, ou partaz ek bann vwazin. Kan ena enn lamor ou enn maryaz dan sime kot ou reste, ou al donn enn koudme. Kan enn Morisien reisi pers dan lemision ‘The Voice’, nou leker vibre ansam. Kan enn sportif briye lor lasenn internasional, nou lizie pa kit televizion. Lestoma gonfle! Enn Morisien sa!

Kan dan enn trin, dan grizay enn pei etranze, ou tann kikenn pe koz kreol lor so telefonn, ou fer enn demars al koz ar li e dir li ki ou ousi ou enn Morisien. 

Toulezour, nou ena plin ti lexanp, ki montre ki si nou lil finn reisi ariv kot li ete azordi, se bien gras a so popilasion, gras a sak Morisien.

Dan lakorite, nou finn fer fas a boukou katastrof. Sak fwa, nou finn releve. E sak fwa, nou finn poli parey sa ros ki finn fasone par delo kaskad.

Viv Moris ! Viv bann Morisien ! 

Jeudi 14 Mars 2019


LES PLUS LUS EN 24H