Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Bonn aniverser filoumoris com !


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 13 Décembre 2018Le 12 Desam 2017, sit filoumoris.com ti lanse. Pou rapel, Philippe de Magnée kree sa sit Internet la pou ki nou gard enn tras lamizik Losean indien.

Ladan, li finn met tou so bann kolektaz ek lanrezistreman ki li finn fer dan bann zil nou losean. Philippe finn ousi rekiper bann lamizik depi bann lezot kolekter. Toule semenn ena bann nouvo lantre lor paz-la ek bann viziter ogmante toulezour.

Dan enn ansien lartik, nou ti prezant Philippe de Magnée, enn inzenier son depi Belzik ki finn pas boukou letan dan Moris dans bann lane 1980. So pasion pou lamizik tradisionel, pou langaz kreol finn amenn li zwenn bann pli gran artis depi nou bann zil.

Ki linportans enn sit koumsa?

Dabor, se enn kado inestimab parski bann arsiv mizikal pa aksesib a enn gran nonb dimounn. Bann kolekter pa forseman dan enn lozik partaz.

Ousi, depi de-z-an, dan Liniversite Moris ena enn B.A. Music e souvan bann etidian pa kone kot pou gagn matier pou zot bann lanaliz. Avek plis ki 4600 tit ek 1400 sante inedi, ena enn vast posibilite lanaliz etnomizikolozik.

Depi touzour, bann serser finn konsider lamizik kouma kiksoz miner, san linportans. Pourtan, konpran dinamik kreasion bann sante ek ousi lanaliz bann text amenn enn lot regar dan konpreansion sosiete dan lekel nou pe viv.

Anfin, se enn gran klak a bann linstitision ki sipoze pe prezerv nou patrimwann mizikal. Si dan Larenion ek Sesel, ena boukou lavansman dan sa domenn-la, li bien tris pou dir ki dan Moris, sa patrimwann-la inexistan dan bann aksion kiltirel. Pou sa, nou dir mersi filoumoris.com !

Pou fet sa enn an laniverser la, nou finn gagn lokazion konn 10 album ki finn plis ekoute. An premie pozision, nou ena group CARROUSEL : "Inédits live 1982" avek enn interpretasion ‘Tine-Blouz’ de Danyel Waro kot premie fwa li akonpagne par bann mizisien ‘elektrik’ !


Jeudi 13 Décembre 2018


LES PLUS LUS EN 24H