Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Aret dir ‘Kot nou pe ale ?’… Nou anplin ladan !


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 15 Février 2019

Sa semenn-la finn marke par bann levennman ki konsern lavenir nou pei, nou bann zenn.Koumansman lasemenn se lanons bann rezilta HSC ek ousi bann lorea. Saki finn resorti de bann interview se ‘finn bizin manz ar li’‘boukou soutien fami’‘pa dekouraze’. 

Omilie lasemenn, enn video sirkile lor Facebook ek montre 2 zenn tifi ki pe lager anplin lor enn lagar. Bann zenes otour pe met ‘choula’ e pe filme. Azordi, parol sa sante ‘enn dernie regar lor lagar’ nepli ena sans… 

Apre, finn ena 3 ka kot enn adolesan finn gagn bate ar enn lot zelev dan lekol. 
Anfin, seki plis sokan se sa tifi 9 an ki finn agrese sexielman par enn lot zelev dan so lekol ki ena…10 an! 

Vouzot O! Nou finn asiste a bann levennman extrem. Dan enn kote nou ena enn sitiasion reprodiksion bann ‘elit’ e dan lot kote, nou trouv expresion enn violans ki larzman veikile lor bann rezo sosio e ki sirtou gagn plis boukou ‘views’ ek komanter. 

Li vre. Nou pe viv dan enn lepok kot fraktir sosial pli vizib, dan enn lepok kot saki pe zwir bann privilez ki pe reisi. Sa bann privilez-la, zot pa selman anterm ki kantite kas ou ena, li ousi dan ki kalite kartie ou pe viv, dan ki kondision familial ou pe grandi. 

Azordi ledikasion gratis dan primer ek segonder. Savedir tou sitwayen Moris ena posibilite al lekol. Me, eski nou pe pran an kont bann eleman ki antour epanwisman tou zanfan ? 

Bann vie dimounn souvan dir : ‘Ena ledikasion me pena linstriksion.’ Sa koze-la finn touzour intrig mwa. Ki ete linstriksion ? Eski lekol done sa ? 

Dan bann komanter lor sa bann lager ant zenes kolez, nou finn tann : ‘Kot nou pe ale avek sa kalite zanfan-la ?’, ena pe dir paran pe donn tro liberte, lezot pe azoute ki nou bann zanafan pe pas tro boukou letan lor Internet… Ki sann-la pou donn rezon ? 

Anfet, nou anplin dan enn kriz sosial ki pe maske par bann gran-gran ‘devlopman’, depi so Metro Express ziska so bann Smart Cities. Saki evidan se ki pe plak ‘devlopman’ lor enn popilasion ki ankor ena bann problem fondamantal pou regle dan zot lavi toulezour. 

Nek mazine… An 2019, ena enn problem delo partou dan pei. Robine sek alor ki lapli tonbe koumadir kaskad dilo depi lesiel. 

Nek mazine… An 2019, ena fam pe mor dan lopital pandan akousman parski pa pe gagn bann swin ki bizin. 

Nek mazine… An 2019, ena zanfan pe al dormi san manze. 

Nek mazine… An 2019, ena plizier loto ki finn pran dife me pankor ena enn komision lanket. 

Nek mazine… An 2019, ena bann pie santener ki pe tonbe parski bizin fer nouvo sime. 

Nek mazine… An 2019, si nou aret dir : ‘Kot nou pe ale ?’ e aksepte ki nou anplin ‘ladan’ ! 

Nek mazine… An 2019, si nou deside pou get sa realite-la anfas. 

Nek mazine… An 2019, si nou dir : ‘Moris, nou kontan twa !’ 

Sirman nou pou trouv enn lizour…

Vendredi 15 Février 2019


LES PLUS LUS EN 24H