Menu

Société

Arrestation de Bruneau Laurette : Réaction de Rezistans ek Alternativ


Rédigé par E. Moris le Lundi 7 Novembre 2022

A la suite de l'arrestation de l'activiste engagé de Bruneau Laurette, le Collectif Rezistans ek Alternativ a émis un communiqué.



@ Rezistans ek Alternativ
@ Rezistans ek Alternativ
Li inposib separ arestasion Bruneau Laurette depi kontext sosio-politik ki pe deroule depi 2020.
 
Depi 2020, apre Kovid ek Wakashio finn ena bann gran mobilizasion sosio-politik dan lekel Bruneau Laurette ek nou mem finn inplike. Toutswit apre, finn gayn lamor Kistnen, ki lapolis ti sey kouver kouma enn ‘swisid’. Sete a Bruneau Laurette ki ‘feu’ Soopramanien Kistnen, ti donn Orizinal Kistnen Papers, ki kontenir bann linformasion grav ek konprometan pou 3 kandida eli dan sirkonskripsion No. 8.

Dayer Rezistans ek Alternativ, ki ti osi an posesion enn kopi dizital Kistnen Papers, finn raport sa ka-la a Komiser Elektoral, ki finn dimann Komiser Lapolis ouver enn Lanket. Ziska ler pa kone kot lanket-la ete.
 
Dernie gro evennman sosio-politik, se piblikasion bann extre Rapor Lanket Zidisier, Lakour District Moka, lor lamor Kistnen, ki finn koz lor bann mobil ki lie avek bann manb rezim o-pouvwar ek finn expoz lefet ki plizier sispe pa finn interoze par lapolis. Tou sa ti okazionn Manifestasion ki Bruneau Laurette ti organize Samdi dernie dan Place D’Armes, Port Louis.
 
Yer, mwens ki enn semenn apre, Bruneau Laurette inn arete lor sarz posesion ladrog ek zarm. Rezistans ek Alternativ demann lepep, sitwayen, travayer, zom, fam, la zeness ek sindika ek mouvman asosiativ, pou analiz arestasion ek akizasion ki pe fer kont Bruneau Laurette ek so garson, avek boukou disernman. Li esansiel sitie tou sa dan kontext sosio-politik ki nou pe dekrir.
 
Li evidan ki ena enn kote inpinite kronik, anver tou dimounn pro-rezim kont lekel ena bann akizasion grav - pena ni lanket lapolis, ni akizasion ki al ziska DPP ek Lakour. An kontrast, de lot kote, ena arestasion ek trakasri polisier sistematik anver bann opozan rezim o-pouvwar.
 
Tou sa pe expoz enn kriz kredibilite de grand anvergir lapolis kouma institision, osi bien ki enn kriz lor lindepandans lafors polisier depi rezim-o-pouvwar.
 
Rezistans ek Alternativ trouv inkietan miz-an-senn mediatik ki finn ena yer, osi bien ki obstak kinn fer a sertin avoka, pou gayn akse a zot klian. Nou osi kondann sertin komanter bassman politisienn par sertin manb lafors polisier an Live dan Kazern Santral.
 
Rezistans ek Alternativ reklam:
 
i. ki tou drwa Konstitisionel Bruneau Laurette respekte, pou ki limem ek so bann avoka kapav defann li kouma bizin dan bann linstans zidisier apropriye.
 
ii. an paralel arestasion imedia bann sispe dan asasina Kistnen, osi bien ki interogasion par lapolis de tou bann eli No. 8, kont lekel ena akizasion violasion lalwa elektoral, par rapor a depans elektoral ki mansione dan Kistnen Papers.
 
Nou apel a tou morisien pou pa tom dan okenn piez divizion kominalo-politik ki sertin dan Leta pe rod instale depi lafin 2020.

Lundi 7 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H